Armenian Family-Related Vocab: 9+ Captivating Words

Are you interested in knowing about the most common Armenian family-related vocab? In every culture in the world, family is the most important thing, so learning these words and phrases could be vital for you in the long run.

Families In Armenia

Armenian Family-Related Vocab

Families In Armenia

Armenia is a democratic, landlocked country located in Western Asia. It is commonly known for its cultural heritage and hospitable traditions. If we talk about the family aspect in Armenia, the people are warm and caring about their family members. They are famous for their kind nature and respect for adults.

The Family System In Armenia

Armenian people have mainly a joint family system. They have multi-generational members, including grandparents, parents, uncles, and aunts living together. Family is an essential element to Armenians, and they say children are the light of their home.

Children grow up close to their grandparents, who teach them about the importance of their culture. Kids have friendly relations with sisters, brothers, and cousins.

Gender Roles In The Family

Armenians have cultural values and traditions according to which women and men are supposed to perform their duties and responsibilities with great devotion. Women are expected to create a healthy families, and men have to run the family economically.

Women and men work shoulder to shoulder. In modern offices, women are also offered jobs.

Gender Equality In Armenian Families

In the Armenian language, women- “Kanak” are highly respected. As the saying goes, blood is thicker than water. There are specific laws regarding gender equality and equal rights for men and women, which lay the base of their legal system.

In Armenia, women and men enjoy equal rights in every aspect of life. There are strict rules against child labor, harassment, racism, and other domestic crimes.

Marital System In Armenia

Armenian families have mainly mixed cultures regarding the marital system. Most eastern Armenian families support arranged marriages. Parents mainly introduce their children to their partners. On the other hand, there are love marriages too.

Legislation System In Armenia

Armenian families have a pretty good legal system regarding family laws and legislation. All the family laws are passed out by the National Assembly and approved by the president.

They have specific rules for legislation in the family, and every family member is provided with equal rights, and the citizens humbly follow them.

Family-Related Vocabulary In Armenian

Armenian Family-Related Vocab

Here is a list of all the words that tend to be helpful in everyday conversation in Armenia. If you want to become a part of an Armenian family, then you must know about these words:

EnglishArmenian wordsRomanized Armenian
The brotherԵղբայրըYeghbayry
The childԵրեխանYerekhan
The childrenԵրեխաներըYerekhanery
The daughterԴուստրըDustry
The fatherՀայրըHayry
The grandchildrenԹոռներըT’vorrnery
The granddaughterԹոռնուհինT’vorrnuhin
The grandmaՏատիկըTatiky
The grandpaՊապըPapy
The grandsonԹոռնիկըT’vorrniky
The half-brotherԽորթ եղբայրըKhort’ yeghbayry
The half-sisterԽորթ քույրըKhort’ k’uyry
The husbandԱմուսինըAmusiny
The motherՄայրըMayry
The parentsԾնողներըTsnoghnery
The siblingsԵղբայրներն ու եղբայրներըYeghbayrnern u yeghbayrnery
The sisterՔույրըK’uyry
The sonՈրդինVordin

Extended Family Members In Armenian Vocabulary

EnglishArmenianPronunciation
Great-grandfatherՆախապապNakhapap
Great-grandmotherմեծ տատիկmets tatik
UncleՔեռիK’erri
AuntՄորաքույրMorak’uyr
Cousin (male)զարմիկ (տղամարդ)zarmik (tghamard)
NephewԵղբորորդիYeghborordi
Cousin (female)զարմիկ (իգական)zarmik (igakan)
Nieceզարմուհիzarmuhi

Other Family-Related Vocabulary In Armenian

EnglishArmenianPronunciation
Brother-in-lawԽնամիKhnami
Daughter-in-lawՀարսHars
DivorcedԲաժանվածBazhanvats
Father-in-lawԱներ, սկեսրայրAner, skesrayr
Half brotherԿես եղբայրKes yeghbayr
Half sisterԿես քույրKes k’uyr
MarriedԱմուսնացածAmusnats’ats
Mother-in-lawՍկեսուրSkesur
SeparatedԱռանձնացվածArrandznats’vats
SingleՄիայնակMiaynak
Sister-in-lawքույրk’uyr
Son-in-lawՓեսաP’esa
StepbrotherԽորթ եղբայրKhort’ yeghbayr
StepfatherԽորթ հայրKhort’ hayr
StepmotherԽորթ մայրKhort’ mayr
StepsisterԽորթ քույրKhort’ k’uyr
The in-lawsԽնամիներըKhnaminery
WidowԱյրիAyri

Asking Questions

Here are some of the most amazing questions to ask someone in Armenia if you want to know more about their family. 

EnglishArmenianPronunciation
Are you the oldest child among your siblings?Դուք ձեր քույր-եղբայրների մեջ ավագ զավա՞կն եք:Duk’ dzer k’uyr-yeghbayrneri mej avag zava՞kn yek’:
Do any of your grandparents still reside with you?Ձեր պապիկներից և տատիկներից որևէ մեկը դեռ բնակվում է ձեզ մոտ:DZer papiknerits’ yev tatiknerits’ voreve meky derr bnakvum e dzez mot:
Do you and your parents frequently argue?Դուք և ձեր ծնողները հաճա՞խ են վիճում:Duk’ yev dzer tsnoghnery hacha՞kh yen vichum:
Do you believe that individuals should adopt kids from other nations?Դուք հավատու՞մ եք, որ անհատները պետք է երեխաներ որդեգրեն այլ ազգերից:Duk’ havatu՞m yek’, vor anhatnery petk’ e yerekhaner vordegren ayl azgerits’:
Do you have a spouse?Դուք կին ունե՞ք։Duk’ kin une՞k’.
Do you need to keep your room tidy?Պե՞տք է արդյոք ձեր սենյակը կոկիկ պահել:Pe՞tk’ e ardyok’ dzer senyaky kokik pahel:
Do you resemble your mother more than your father?Դուք ավելի շատ եք նմանվում ձեր մորը, քան ձեր հորը:Duk’ aveli shat yek’ nmanvum dzer mory, k’an dzer hory:
Do you typically have any say in decisions involving the family?Դուք սովորաբար որևէ խոսք ունե՞ք ընտանիքի հետ կապված որոշումների հարցում:Duk’ sovorabar voreve khosk’ une՞k’ yntanik’i het kapvats voroshumneri harts’um:
Do your parents put any pressure on you to behave a specific way?Ծնողներդ ինչ-որ ճնշում գործադրո՞ւմ են քեզ վրա, որպեսզի քեզ հատուկ ձևով պահես։Tsnoghnerd inch’-vor chnshum gortsadro՞wm yen k’ez vra, vorpeszi k’ez hatuk dzevov pahes.
Do your parents still house you?Ծնողներդ դեռ տանում են քեզ:Tsnoghnerd derr tanum yen k’ez:
How about your family? If not, why not?Ինչ կասեք ձեր ընտանիքի մասին: Եթե ոչ, ինչո՞ւ ոչ։Inch’ kasek’ dzer yntanik’i masin: Yet’e ​​voch’, inch’vo՞w voch’.
How well-adjusted are you to your in-laws?Որքա՞ն լավ եք հարմարեցված ձեր խնամիների հետ:Vork’a՞n lav yek’ harmarets’vats dzer khnamineri het:
How well-adjusted are you to your siblings?Որքանո՞վ եք լավ հարմարված ձեր քույր-եղբայրների հետ:Vork’ano՞v yek’ lav harmarvats dzer k’uyr-yeghbayrneri het:
Is there a curfew for you?Ձեզ համար պարետային ժամ կա՞:DZez hamar paretayin zham ka՞:
Do you need permission from your parents to remain out late?Ձեր ծնողների թույլտվությո՞ւնն է տնից դուրս մնալու համար:DZer tsnoghneri t’uyltvut’yo՞wnn e tnits’ durs mnalu hamar:
What is the origin of your name?Ո՞րն է ձեր անվան ծագումը:VO՞rn e dzer anvan tsagumy:
What time must you return home?Ո՞ր ժամին պետք է տուն վերադառնաք:VO՞r zhamin petk’ e tun veradarrnak’:
Who are you named after?Ո՞ւմ անունով եք կոչված:VO՞wm anunov yek’ koch’vats:
Whom do you bear your name?Ո՞ւմ անունը կրում ես։VO՞wm anuny krum yes.
Your parents, are they strict?Ծնողներդ, խի՞ստ են։Tsnoghnerd, khi՞st yen.

Useful Sentences

Let’s also look at some useful sentences for talking about the family in Armenian.

EnglishArmenianPronunciation
Do you have any memories of your grandparents?Ձեր տատիկի ու պապիկի մասին հիշողություններ ունե՞ք:DZer tatiki u papiki masin hishoghut’yunner une՞k’:
He received a bunny-themed birthday card from his granddaughter.Նա իր թոռնուհուց նապաստակի թեմայով ծննդյան բացիկ է ստացել։Na ir t’vorrnuhuts’ napastaki t’emayov tsnndyan bats’ik e stats’el.
His niece works at a Seattle optical store.Նրա զարմուհին աշխատում է Սիեթլի օպտիկական խանութում։Nra zarmuhin ashkhatum e Siyet’li optikakan khanut’um.
Last year, my cousin moved away to college.Անցյալ տարի զարմիկս հեռացավ քոլեջում:Ants’yal tari zarmiks herrats’av k’volejum:
My aunt enjoys telling me amusing tales about my mother’s past.Մորաքույրս հաճույքով ինձ զվարճալի հեքիաթներ է պատմում մորս անցյալի մասին:Morak’uyrs hachuyk’ov indz zvarchali hek’iat’ner e patmum mors ants’yali masin:
My brother is a fierce rival.Եղբայրս կատաղի մրցակից է։Yeghbayrs kataghi mrts’akits’ e.
My father traveled a lot for his job.Հայրս իր աշխատանքի համար շատ է ճանապարհորդել։Hayrs ir ashkhatank’i hamar shat e chanaparhordel.
My nephew resides in the city. Every now and again, eating lunch is pleasant.Եղբորս տղան ապրում է քաղաքում։ Ժամանակ առ ժամանակ ճաշ ուտելը հաճելի է:Yeghbors tghan aprum e k’aghak’um. Zhamanak arr zhamanak chash utely hacheli e:
She has a son and a daughter.Ունի որդի և դուստր։Uni vordi yev dustr.
Some people have adoptive parents who raised them.Որոշ մարդիկ ունեն որդեգրող ծնողներ, ովքեր մեծացրել են իրենց:Vorosh mardik unen vordegrogh tsnoghner, ovk’er metsats’rel yen irents’:
The in-laws of many people don’t like each other.Շատերի խնամիներն իրար չեն սիրում։Shateri khnaminern irar ch’en sirum.

Learning the Armenian language

Armenian Family-Related Vocab

When it comes to learning a language, the interest, and concentration of the learner are needed. Our app ensures you’re always glued to our lessons, so learning feels like no kind of chore at all.

After vocabulary words, tests are taken to confirm whether the learner has a strong grip or is still in need of help. Don’t worry though, these tests aren’t like the ones you get at school; they are fun and engaging.

After this, some conversational words and sentences are taught so that a person can easily communicate with their friends and relatives.

Also, check out Armenian verbs and Armenian proverbs to enhance your spoken language!

What are you waiting for? Download Ling now from Google Playstore or App Store and start learning Armenian now!!!

Leave a Reply