Armenian Adverbs: 30 Best Words & 10 Examples!

Armenian Adverbs_ling app_learn Armenian_Horse

Adverbs are essential in the complex linguistic mosaic that is Armenian for giving the speech depth and complexity. Beyond nouns and verbs, these linguistic treasures provide a vivid picture of activities, time, style, and more. Armenian adverbs are like a hidden treasure trove of expression when it comes to mastering the Armenian language.

This blog post looks into the world of Armenian adverbs, a place where each verb choice paints a brushstroke on the communicational canvas, weaving a tapestry of meanings that enliven interactions and connections.

Grammar Rules Of Armenian Adverbs

Adverbs serve as vibrant threads in the ornate Armenian language landscape, adding depth and dimension to communication. These adaptable language components enrich sentences by adding crucial details about acts, times, manners, degrees, and other topics. Knowing how to employ Armenian adverbs allows you to express yourself clearly and elegantly while also improving your understanding of the language.

Armenian adverbs are used in sentences and are positioned and formed according to grammar rules. Adverbs usually follow the verb they modify, giving the action context. For instance, the phrase “write quickly” can be formed by adding the adverb “hamarir”, which means “quickly,” to the verb “girir”, which means “write.” A careful awareness of context and adverbs is necessary since the placement of an adverb can gradually change the emphasis and meaning of a sentence.

Additionally, adjectives can also be modified to create adverbs by adding a suffix. For instance, the adjective “looraç” which means “happy,” can be changed into the adverb “looraçov”, which means “happily.”

The elegance and accuracy of the Armenian language are reflected in its adverbs, which allow speakers to convey nuanced shades of meaning. The capacity to speak clearly and eloquently in Armenian is improved by becoming fluent in the grammar rules governing adverbs, which can be used to express actions, feelings, or situations. You set out on a linguistic adventure that results in more nuanced, expressive, and effective interactions as you learn to manage the dynamic interaction of adverbs within sentences.

List Of Armenian Adverbs

For example, here are 30 Armenian adverbs with their English translations and pronunciations:

EnglishArmenian AdverbsPronunciation
Quickly արագArag
Slowly դանդաղDandagh
Carefully հանդիսա՛ն Handisan
Easily հեշտությամբHeshtut’yamb
Always միշտ Mishd
Never երբեք Yerbeq
Now հիմա Hima
Later հետո Heto
Yesterday երեկErek
Today այսօր Aysor
Tomorrow վաղը Vagh
Really իրականակա՛ն Irakanakan
Almost ամուսնաց Amusnats
Very շատ Shat
Too նաև Nayev
Enough բավարար Bavarar
Maybe կամառ Kamarr
Often շատանալով Shatanalov
Rarely ընդրամիջAndramij
Early շուտShut
Late ուշ Oosh
Here այստեղ Aysdegh
There այնտեղ Ayntegh
Only միայն Miayn
Together միասիրում Miasirum
Apart բաժակում Bazhakum
Thus այսպես Ayspes
Again վերադարձ Veradarj
Alreadyարդեն Arden
Together միասիրում Miasirum

These adverbs will help you express a wide range of ideas and emotions in Armenian conversations.

Armenian adverbs_Ling app_Adverbs

Sentences With Armenian Adverbs

To understand Armenian adverbs further, here are the sentences with the English meaning first, followed by the Armenian sentences and their pronunciations:

EnglishArmenian Adverbs In SentencesPronunciation
Write quickly so that next time you won’t forget the four rules.Համարի՛ր բաթին, որպեսզի չորսունքներդ չմոռացնես։Hah-mah-REER bat’in, vorpeszi chorsonqnerd ch’morat’snes.
Cross the street slowly while you protect your belongings.Բարձրա՛ն անցնիր, երբ մուտքներդ պաշտպանես։Barjran ants’nir, yerbes mut’qnerd pasht’panes.
Act carefully to avoid big mistakes.Հանդիսա՛ն որպեսզի մեծ քանակությամբ աշխատես։Handisan vorpeszi mek’ kanakut’yamb ashkhat’es.
Always work with great enthusiasm.Միշտ միայն լավաշտայն գործով համարի՛ր։Mishd miayn lavashdayin gorcov hamarir.
Never give up before difficulties.Երբեք չուներիր վախելությունից վերադառնալ։Yerbeq ch’unerir vakhelut’yuniq veradaranal.
Start now.Հիմա էլ պետք է սկսես։Hima el petk’ e skses.
I’m well prepared with great joy.Շատ ուրախությամբ ես պատրաստ եմ։Shat urakhut’yamb yes patrasd em.
Also, you know how the wait is over.Նաև գիտես, թե ինչպես է սպասումն ավարտվել։Nayev git’es, te inchpes e spasumn avartvel.
With practice, I will receive even better lessons in understanding this language.Շատանալով էս լեզվի միանգամից ավելի լավ դասեր կստանամ։Shatanalov es lezvi miangamits aveli lav daser kstanam.
I know little about this.Ուշ գիտեմ, թե այս մասին։Oosh git’em, te ays masin.

In conclusion, Armenian adverbs are very important in the language since they give phrases complexity and nuance. Adverbs in Armenian strengthen communication and allow speakers to express their thoughts precisely by expressing time, place, manner, or degree. Adverb use is a skill that can be mastered, just like any other, but it takes practice and knowledge of all of their different uses.

Therefore, whether you’re studying Armenian for the first time or want to improve your current abilities, having a solid understanding of adverbs will surely improve your capacity to communicate effectively in this rich and ancient language.

learn armenian with ling

Ling And Armenian Language

Armenian has a distinctive alphabet, grammar, and pronunciation, making learning the language a difficult undertaking. However, the voyage is made remarkably accessible and fun using the ground-breaking Ling app. Utilizing the app’s creative features, interactive lessons, and user-friendly menu layout makes learning Armenian feel simple.

The Ling app turns the difficult into feasible by breaking the language down into manageable parts, allowing practical practice, and delivering immediate feedback. You will see your development with each lesson, gain self-assurance, and gradually discover Armenian’s beauty. The Ling app enables you to navigate the complexities of Armenian with ease, turning a potentially challenging activity into a gratifying and fulfilling adventure, whether you’re mastering conversational skills or the alphabet.

Ling is prepared to make your language learning experience a memorable one, whether you are interested in Armenian grammar or other languages, adjectives, clauses, nouns, or just the adverbs in Armenian languages. You can quickly learn the best of the app and language thanks to its dynamic features! Get the app from the Apple App Store or Google Play Store to improve your Armenian daily! Let’s do this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.