10+ Romantic Ways To Say I Love You In Lao

If you decide to make a home in Vientiane or Luang Prabang, perhaps there is no more important thing than learning romantic ways to say I love you in Lao. The easiest way to say ‘I Love You’ is (kho huk chau) ຂ້ອຍ​ຮັກ​ເຈົ້າ…It is all well and good knowing day-to-day small talk, but eventually, you might find yourself needing to know the big, big talk. Don’t worry if your knowledge is lacking, as the great love poet Oscar Wilde said: The very essence of romance is uncertainty.

Let’s dive into some Lao words for love.

Basics:

I Love You (kho huk chau) ຂ້ອຍ​ຮັກ​ເຈົ້າ

I Miss You (kho huk jâo) ຂ້ອຍ​ຄິດ​ຮອດ​ເຈົ້າ

I’m yours (khoi pen khong jao) ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຂອງ​ເຈົ້າ

 

Culture And Love

You won’t see many public displays of affection in Laos, at least romantic ones. Although Laos is a former French colony, la bise(kiss on the cheek) never caught on here.

In the past, it was common to get married at a much younger age, but many young people are putting off the decision until they have been to university.

As you’d expect in a conservative country, divorce is rare, especially in rural areas. Of course, as Western culture takes hold, attitudes in the city are constantly evolving, for good and for bad.

 

A Closer Look At Love Related Language:

EnglishLaoLao Script
You complete meJao teum tem si vid khong koiເຈົ້າເຮັດ ສຳ ເລັດຂ້ອຍ
Will you marry me?Taeng ngan gub khoi borເຈົ້າ​ຈະ​ແຕ່ງ​ງານ​ກັບ​ຂ້ອຍ​ບໍ?
You’re my sweetJao pen thi hug khong khoiເຈົ້າສຸດທີ່ຮັກຂອງຂ້ອຍ
You’re my everythingJao pen thuk sing thunk yang khong khoiເຈົ້າເປັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງຂ້ອຍ
I think I’m in love with youKhoi kid va khoi tuk lum hug jao laewຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຫຼົງຮັກເຈົ້າ
I have feelings for youKhoi huu suek dee gub jaoຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ເຈົ້າ
You make me want to be a better manJao hed hai khoi yak pen kon thi dee goua niເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງການເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ດີກວ່າ
You’re so awesomeJao geng laiເຈົ້າເກັ່ງຫຼາຍ
I want to hug youHoi yak god jaoຂ້ອຍ​ຢາກ​ກອດ​ເຈົ້າ
I want to kiss youKhoi yak jub jaoຂ້ອຍ​ຢາກ​ຈູບ​ເຈົ້າ
I’m always here for youKhoi yuu khang jao sa meuຂ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້ສະເyouີ ສຳ ລັບເຈົ້າ
You’re special to meJao kue kon phi sed sam lub khoiເຈົ້າເປັນຄົນພິເສດ ສຳ ລັບຂ້ອຍ
I love you in Lao

 

Weddings In Laos

There are many wedding traditions (Suu Khwan) that persist until today. Most weddings take place in the home villages of the husband and wife, or at least they perform key parts of the ceremony in the countryside and then move to the city for the reception.

Choosing The Date

There still persists a good deal of superstition in Laos and picking an auspicious day for the wedding is important. Relatives consult monks who then determine what day will bring the couple the best fortune.

Other Lao superstitions include: stairs must be odd-numbered, a woman shouldn’t sit above a man on a bus, and you’ll lose your finger if you point at a rainbow. For a more extensive list of Lao superstitions check out this facts and details page.

It is easy to laugh until you remember how absurd western traditions must appear to people from Laos. Take wedding ceremonies as one example. We also have a traditional date evinced by this proverb: ‘Marry in September’s shine, your living will be rich and fine.’

As well as another old rhyme that dictates: ‘Something old, something new, something borrowed, something blue, and a silver sixpence in her shoe.’

The Ceremony

As with all cultures, there are traditional clothes that both the bride and groom wear. Typically the bride will wear a colorful silk skirt called a sinh along with a matching one-shoulder, sleeveless top. The husband wears salong which are a kind of billowing, silk trousers.

Baci

This is something very specific to Southeast Asia where you see a blend of Buddhist and animist religions. The idea is that each person has 32 spirits guarding vital parts of the body and when one of these spirits becomes displaced illness occurs. By tying a cotton string to the wrists during the ceremony the parts of the soul are united and harmony is returned.

 

The Look Of Love And Ling

Different languages attach different significance to love. Sanskrit, for example, has 96 words for love. It is a blessing for Valentine’s cards manufacturers, but a disaster for anyone attempting to expand their Sanskrit vocabulary! Japanese couldn’t be more different.  Ai shiteru (translation: I love you) is only saved for the deepest and most personal bonds.

(For further exploration on this topic check out another blog on our website: 10 easy ways to say I love you in Japanese today. As the author explains. Japanese people have a very different conception of love than you might be accustomed to.

As you have seen, there is more than one love word in Lao. The Lao language is as complex and beautiful as the Khuang Si waterfall which is why I hope you will consider learning it with the Ling App. Our platform allows you to practice your pronunciation. You can listen, repeat, and hear yourself improving day by day.

If this less was a bit heavy for you and you’d prefer to keep things a bit more casual, why not check out our blog about greetings in Lao. Here you will find vocabulary aimed more at beginners, as well as more information on places to visit in Laos.

Share this post

2 Responses

    1. Hi Bob, due to its simple interface, easy-to-understand content, and fun lessons, Ling is an ideal app, no matter your language skills. You can search Ling app in App Store or Google Play, download it, and sign up with your email to try out its features. Once you download, chose ‘English’ as your language and ‘Lao’ as the language you want to learn and start learning! The course begins with basic lessons that will help you get familiar with the language at your own pace. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why you’ll keep coming back to Ling

Interactive exercises

Improve your pronunciation by practicing your conversation skills with our app’s interactive chatbot!

Engaging activities

Practice your skills with mini-games or track your progress \with fun quizzes. You’ll never forget a grammar rule again

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from real native speakers.

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time.