4+ Easy Types Of Armenian Sentence Structure

Last updated on November 16th, 2022 at 03:21 am

Having all the basic Armenian vocabulary but no knowledge of using it can be quite troubling. This is why once you get the essential words and phrases, you should start learning about the basic Armenian sentence structure and rules. In this post, we will walk you through all that and more, so keep scrolling below.

Before we proceed, allow us first to remind you this: It is necessary to learn about basic Armenian before learning about the sentence structure. This is because you always need to use and combine words to make the sentences and not the other way around. If you want to get started right away, we highly recommend that you check out our previous posts for the set of basic words and phrases in the Armenian language.

Word Order In Armenian

The word order in the Armenian language follows the subject-verb-object, just like in English. For this reason, it is straightforward for many beginners to master Armenian grammar. The word order is relatively flexible, which means that there’s not much difference when constructing a sentence for Eastern or Western listeners. Classical Armenian had seven vowels while the modern Eastern Armenian has six vowels, and therefore the word order changes slightly because of that.

Grammatical Rules In Armenian

Here we bring you good news which might make any language learner extremely happy. While making the Armenian sentences, you are free to use any word order you desire. Each word order will give a certain meaning that a native Armenian person would understand. To learn more about this, read on below as we discuss the intricacies of the basic patterns.

Auxiliary Verbs

It is important to know that one can never start a new sentence with an auxiliary verb in Armenian sentence structure. It is important always to add a noun or pronoun before an auxiliary verb to make it grammatically correct for a reader. Let’s look at several examples here:

Armenian SentencesRomanized ArmenianEnglish Translation
Ես կարդացի իմ գիրքը:Yes kardats’i im girk’y:I read my book.
Ես ուտում եմ իմ տորթը:Yes utum yem im tort’y:I eat my cake.
Ես պատռում եմ փաստաթղթերը.Yes patrrum yem p’astat’ght’ery.I tear the documents off.
Ինձ դուր է գալիս մթության մեջ քնել:Indz dur e galis mt’ut’yan mej k’nel:I like sleeping in the dark.
Ես փնտրում եմ իմ սեփական ենթագրերը:Yes p’ntrum yem im sep’akan yent’agrery:I search my own captions.
Նա սիրում է կեղծել իր ցավը:Na sirum e keghtsel ir ts’avy:He likes faking his pain.
Նա գնահատում է նրա օգնությունը:Na gnahatum e nra ognut’yuny:She appreciates his help.
Նա ընտրում է ավելի բարձր միավոր:Na yntrum e aveli bardzr miavor:He opts for a higher score.
Նա վերածվում է կատվի:Na veratsvum e katvi:She turns into a cat.
Նա մեզ հրամայում է գնալ շուկա։Na mez hramayum e gnal shuka.He orders us to go to the market.

Subject-Verb

There are different sentences that only have a subject and a verb in them. The word order for such sentences in Armenian is the same as in English. For instance, “I go” in Armenian is ես գնացի (yes gnats’i) in which ես (yes) means I and գնացի (gnats’i) means to go.

Armenian SentencesRomanized ArmenianEnglish Translation
Ես լացում եմ.Yes lats’um yem.I cry.
Դու աշխատում ես։Du ashkhatum yes.You work.
Նա ժպտում է։Na zhptum e.He smiles.
Նա փորձում է.Na p’vordzum e.She tries.
Նա սիրում է.Na sirum e.He likes.
Նա պատրաստում է.Na patrastum e.She makes.
Նրանք արեցին:Nrank’ arets’in:They did.
Մենք գնում ենք.Menk’ gnum yenk’.We go.
Բժիշկները վիրահատում են.Bzhishknery virahatum yen.The doctors operate.
Բուժքույրը սրսկում է.Buzhk’uyry srskum e.The nurse injects.
Կարիճը խայթում է.Karichy khayt’um e.The scorpion stings.
Օձը կծում է.Odzy ktsum e.The snake bites.
Շունը հաչում է։Shuny hach’um e.The dog barks.
Առյուծը մռնչում է.Arryutsy mrrnch’um e.The lion roars.
Խոհարարը պատրաստում է.Khoharary patrastum e.The chef cooks.
Ձայնավորները խոնարհվում են:Dzaynavornery khonarhvum yen:The vowels conjugate.

Subject-Verb-Object

Armenian SentencesRomanized ArmenianEnglish Translation
Ես սեխ եմ ուտում։Yes sekh yem utum.I eat melon.
Դուք սեխ եք ուտում:Duk’ sekh yek’ utum:You eat melon.
Նա սեխ է ուտում։Na sekh e utum.He eats melon.
Նա սեխ է ուտում:Na sekh e utum:She eats melon.
Մենք սեխ ենք ուտում։Menk’ sekh yenk’ utum.We eat melon.
Սեխ են ուտում։Sekh yen utum.They eat melon.
Բժիշկները սեխ են ուտում.Bzhishknery sekh yen utum.The doctors eat melon.
Ես հարվածում եմ գնդակին:Yes harvatsum yem gndakin:I kick the ball.
Դուք հարվածում եք գնդակին:Duk’ harvatsum yek’ gndakin:You kick the ball.
Նա հարվածում է գնդակին:Na harvatsum e gndakin:He kicks the ball.
Նա հարվածում է գնդակին:Na harvatsum e gndakin:She kicks the ball.
Մենք հարվածում ենք գնդակին:Menk’ harvatsum yenk’ gndakin:We kick the ball.
Խաղացողները հարվածում են գնդակին:Khaghats’voghnery harvatsum yen gndakin:The players kick the ball.
Պատրաստում եմ մակարոնեղեն։Patrastum yem makaroneghen.I make macaroni.
Նա պատրաստում է մակարոնեղեն:Na patrastum e makaroneghen:She makes macaroni.
նա պատրաստում է մակարոնեղեն.na patrastum e makaroneghen.he makes macaroni.
Պատրաստում են մակարոնեղեն։Patrastum yen makaroneghen.They make macaroni.
Պատրաստում ենք մակարոնեղեն։Patrastum yenk’ makaroneghen.We make macaroni.
Խոհարարը պատրաստում է մակարոնեղեն։Khoharary patrastum e makaroneghen.The cook makes macaroni.

Subject-Adjective-Verb

While telling the quality of something in the Armenian language, it is important to remember that it is not the same as in English. In English, we follow an, e.g., my hands are cold. However, in Armenian, the sentence will be Ձեռքերս սառն են (DZerrk’ers sarrn yen). This literally translates to “my hands cold are.”

Let’s look at some similar examples:

Armenian SentencesRomanized ArmenianEnglish Translation
Նրա աչքերը գեղեցիկ են:Nra ach’k’ery geghets’ik yen:Her eyes are beautiful.
Իմ ընկերները չարաճճի են.Im ynkernery ch’arachchi yen.My friends are naughty.
Կյանքը կարճ է.Kyank’y karch e.Life is short.
Տուփը դատարկ է։Tup’y datark e.The box is empty.
Նախադասությունները կարճ են.Nakhadasut’yunnery karch yen.Sentences are short.
Նույն վերջավորությունները ձանձրալի են:Nuyn verjavorut’yunnery dzandzrali yen:Same endings are boring.
Հայկական համայնքներն ապահով են.Haykakan hamaynk’nern apahov yen.Armenian communities are safe.
Հայերեն բայերը հեշտ են.Hayeren bayery hesht yen.The armenian verbs are easy.
Անձնական դերանունները դժվար են:Andznakan deranunnery dzhvar yen:Personal pronouns are difficult.
Անձնական ավարտը կարևոր է:Andznakan avarty karevor e:Personal endings are important.
Հիմնական բայը անհրաժեշտ է:Himnakan bayy anhrazhesht e:Main verb is needed.
Պաշտոնական լեզուն նշանակալի է.Pashtonakan lezun nshanakali e.Official language is significant.
Հարցական նախադասությունները սերտորեն կապված են:Harts’akan nakhadasut’yunnery sertoren kapvats yen:Interrogative sentences are closely related.
Փոխառված բառերը գեղեցիկ են:P’vokharrvats barrery geghets’ik yen:Words borrowed are beautiful.
Ոչ ոք անկատար չէ։Voch’ vok’ ankatar ch’e.No one is imperfect.
Լեզուն ստեղծագործական է.Lezun steghtsagortsakan e.Language is creative.
Ձեր բարբառը հետաքրքիր է։DZer barbarry hetak’rk’ir e.Your dialect is interesting.
Խոսակցական լեզուն ավելի շատ նշաններ է բերում:Khosakts’akan lezun aveli shat nshanner e berum:Spoken language brings more marks.
Տարբեր ձևերը թուրքերեն են։Tarber dzevery t’urk’eren yen.Different forms are Turkish.
Հայաստանը հարուստ է.Hayastany harust e.Armenia is rich.
Հայախոսները մեղմ են.Hayakhosnery meghm yen.Armenian speakers are soft-spoken.
Վերջին վանկը կոշտ է:Verjin vanky kosht e:Final syllable is harsh.
Հարցական նշանը կարևոր է.Harts’akan nshany karevor e.Question mark is important.

Subject-Adverb-Verb

As mentioned earlier, the quality of a noun is described before the noun, the quality of a verb (adverb) is also mentioned before the verb. To describe the quality of a verb, you need to first write the subject, then the adverb, and finally the verb.

Armenian SentencesRomanized ArmenianEnglish Translation
Նա արագ է վազում:Na arag e vazum:Her runs fast.
Նա արագ վազում է:Na arag vazum e:She runs fast.
Մենք արագ ենք վազում։Menk’ arag yenk’ vazum.We run fast.
Նրանք արագ են վազում:Nrank’ arag yen vazum:They run fast.
Առյուծը դաժանորեն արևելք է գնում.Arryutsy dazhanoren arevelk’ e gnum.Lion easts brutally.
Վագրը դաժանաբար սպանում է.Vagry dazhanabar spanum e.Tiger kills brutally.
Նա դաժանաբար ծեծում է.Na dazhanabar tsetsum e.She beats brutally.
Նա հմայիչ ժպտում է։Na hmayich’ zhptum e.He smiles charmingly.
Ժամանակները հմտորեն խոնարհվում են:Zhamanaknery hmtoren khonarhvum yen:Tenses conjugate skillfully.
Բայերը հեշտությամբ խոնարհվում են:Bayery heshtut’yamb khonarhvum yen:Adverbs conjugate easily.
Հայերը վարպետորեն են պատրաստում.Hayery varpetoren yen patrastum.Armenians cook skillfully.
Հայերն ազատ են նախադասություններ անում.Hayern azat yen nakhadasut’yunner anum.Armenians make sentences freely.
Լեզուն խելացի է խոսվում։Lezun khelats’i e khosvum.Language is spoken smartly.
Աղվեսը խորամանկորեն մանիպուլյացիա է անում.Aghvesy khoramankoren manipulyats’ia e anum.The fox manipulates slyly.
Նա փայլուն է գործում:Na p’aylun e gortsum:She acts brilliantly.
Նա հիանալի է վարում:Na hianali e varum:He drives perfectly.
Ես հայերեն խստորեն եմ սովորում։Yes hayeren khstoren yem sovorum.I learn Armenian rigorously.
Մերձավոր Արևելքի պլանները ռազմավարական են.Merdzavor Arevelk’i plannery rrazmavarakan yen.The Middle East plans strategically.
Հայերն անկաշկանդ ժպտում են.Hayern ankashkand zhptum yen.Armenians smile effortlessly.
Հունարեն գրել զարմանալի.Hunaren grel zarmanali.Greek write amazingly.
Հունական յոգուրտը համեղ է:Hunakan yogurty hamegh e:Greek yogurt tastes delicious.
Հայերը ոճային են հայերեն խոսում.Hayery vochayin yen hayeren khosum.Armenians speak Armenian stylishly.
Հայկական համայնքները համեստորեն հանդիպում են.Haykakan hamaynk’nery hamestoren handipum yen.Armenian communities meet humbly.

Negative And Positive Sentences

Now that we have crossed all the ways to make basic sentences. We need to learn how to make positive and negative sentences in Armenian. The positive sentences are like the earlier ones, but to negate them, “-ch” needs to be added to verbs.

Let’s look at some examples:

Armenian SentencesRomanized ArmenianEnglish Translation
գնում եմ գնումներ կատարելու։gnum yem gnumner katarelu.I go shopping.
Ես գնումների չեմ գնում:Yes gnumneri ch’em gnum:I don’t go shopping.
Դուք սիրում եք պաղպաղակ:Duk’ sirum yek’ paghpaghak:You like ice cream.
Դուք պաղպաղակ չեք սիրում։Duk’ paghpaghak ch’ek’ sirum.You don’t like ice cream.
Մեղմ խոսում է.Meghm khosum e.He speaks softly.
նա մեղմ չի խոսում.na meghm ch’i khosum.He does not speak softly.
Նրա աչքերը կապույտ են:Nra ach’k’ery kapuyt yen:Her eyes are blue.
Նրա աչքերը կապույտ չեն:Nra ach’k’ery kapuyt ch’en:Her eyes are not blue.
Նա կատու ունի:Na katu uni:She has a cat.
Նա կատու չունի։Na katu ch’uni.She does not have a cat.
Նա սիրում է խաղալ:Na sirum e khaghal:She likes to play.
Նա չի սիրում խաղալ։Na ch’i sirum khaghal.She does not like to play.
Դուք պետք է իմանաք այս երկու ժամանակները:Duk’ petk’ e imanak’ ays yerku zhamanaknery:You should know these two tenses.
Դուք չպետք է իմանաք այս երկու ժամանակները:Duk’ ch’petk’ e imanak’ ays yerku zhamanaknery:You should not know these two tenses.

Wrapping Up

Armenian Sentence Structure

If you are learning Armenian and need help with the most basic concepts, try to look into Ling App by Simya Solutions. The Ling App is a great app to start your journey of learning any language on the right foot. Here, we bring you countless ways of learning many languages. If you prefer to learn in chunks and constantly check your knowledge, then we have flashcards for you. If you like to learn from a proper tutor, we have native speakers who can give you proper lessons.

If you simply want and outline into different languages, we have blogs in all the languages you can check out and learn from for free. Ready to read? Check out these posts: Armenian Love Words and Basic Armenian Phrases. Happy Learning!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time