43+ Vegetables In Punjabi With Amazing Health Benefits

Vegetables In Punjabi Ling

Step right up and get ready to taunt your taste buds with the vibrant and diverse flavors of Punjabi cuisine! From the bustling streets of Amritsar to the tranquil countryside of Punjab, the use of fresh vegetables, herbs, and spices is what gives this cuisine its unique taste and aroma. In this blog post, we’ll explore the importance of vegetables in Punjabi cuisine, highlighting the common vegetables, also called ਸਬਜ਼ੀਆਂ (Sabazī’āṁ), used. We’ll see unique Punjabi vegetable dishes and their health benefits. So get your aprons on and let’s dive into the world of Punjabi vegetables!

Common Vegetables In Punjabi Cuisine

Punjabi cuisine has a plethora of vegetables that are commonly used in dishes. Some of the most popular ones include baingan (eggplant), bhindi (okra), gobi (cauliflower), sarson da saag (mustard greens), aloo (potatoes), and matar (peas). These vegetables are often used in curries, sabzis (vegetable dishes), and as a side dish.

For example, aloo gobi is a popular Punjabi dish made with potatoes and cauliflower, while sarson da saag is a staple in Punjabi households during the winter season. Matar paneer, a dish made with peas and Indian cottage cheese (paneer), is another popular Punjabi dish.

Unique Punjabi Vegetable Dishes

Punjabi cuisine also features unique vegetable dishes that are not commonly found in other regional cuisines. These dishes are made with vegetables that are native to the region and are prepared using traditional cooking methods.

One such dish is karela sabzi, made with bitter gourd, which is known for its health benefits. Tinda masala is another unique dish made with Indian apple gourd that is often served with roti or paratha. Bathua raita is a dip made with chenopodium leaves, yogurt, and spices. It is often served as a side dish.

Health Benefits Of Punjabi Vegetables

Punjabi vegetables are not only bursting with flavor but also offer numerous health benefits. For example, okra is high in fiber and has been shown to help regulate blood sugar levels. Mustard greens are rich in vitamins A and C and are known to have anti-inflammatory properties. Eggplant is low in calories and high in fiber, making it a great addition to a weight-loss diet.

Words For Vegetables In Punjabi

Words For Vegetables In Punjabi Ling

For those who speak Punjabi, knowing the names of various vegetables can be incredibly helpful in everyday life. Whether you’re strolling through the marketplace or ordering food at a restaurant, having the vocabulary to express your preferences and make informed decisions can be the key to a successful shopping or dining experience.

Moreover, for those who are not native Punjabi speakers, learning the names of vegetables in Punjabi can offer a gateway into the rich and flavorful world of Punjabi cuisine. Vegetables are a staple ingredient in many traditional Punjabi dishes, and understanding the vocabulary associated with them can help individuals appreciate and enjoy the cuisine on a whole new level.

And if you’re someone who is interested in studying or working in Punjabi-speaking regions, knowing the names of vegetables can be a valuable asset. Understanding the local language and culture can be the key to navigating new environments, building relationships, and achieving personal growth.

Here is a complete list of vegetables in Punjabi that you can memorize and flex while speaking to a native Punjabi speaker.

A-C

EnglishPunjabiRomanization
Acorn Squashਐਕੋਰਨ ਸਕੁਐਸ਼Aikōrana Saku’aiśa
Alfalfa Sproutsਐਲਫਾਲਫਾ ਸਪਾਉਟAilaphālaphā Sapā’uṭa
AniseਸੌਂਫSaumpha
ArtichokeਆਂਟਿਚੋਕĀṇṭicōka
ArugulaਅਰੁਗੁਲਾArugulā
AsparagusਐਸਪੈਰਾਗਸAisapairāgasa
Azuki Beansਅਜ਼ੂਕੀ ਬੀਨਜ਼Azūkī Bīnaza
Banana Squashਕੇਲਾ ਸਕੁਐਸ਼Kēlā Saku’aiśa
BasilਤੁਲਸੀTulasī
Bean Sproutsਬੀਨ ਸਪਾਉਟBīna Sapā’uṭa
BeetਚੁਕੰਦਰCukadara
Bell Pepperਸਿਮਲਾ ਮਿਰਚSimalā Miraca
Bitter Melonਕੌੜਾ ਤਰਬੂਜKauṛā Tarabūja
Black Beansਕਾਲਾ ਬੀਨਜ਼Kālā Bīnaza
Black-Eyed Peasਕਾਲੇ ਅਖ ਵਾਲੇ ਮਟਰKālē Akha Vālē Maṭara
Borlotti Beanਬੋਰਲੋਟੀ ਬੀਨBōralōṭī Bīna
Broad Beansਵਿਆਪਕ ਬੀਨਜ਼Vi’āpaka Bīnaza
Brussels Sproutsਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਸਪਾਉਟBrasēlaza Sapā’uṭa
Butternut SquashਕੱਦੂKadū
CabbageਪੱਤਾਗੋਭੀPatāgōbhī
CarawayਕੈਰਾਵੇKairāvē
CarrotਗਾਜਰGājara
Cauliflowerਫੁੱਲ ਗੋਭੀPhula Gōbhī
Cayenne Pepperਲਾਲ ਮਿਰਚLāla Miraca
CeleriacਸੈਲੇਰਿਕSailērika
CeleryਅਜਵਾਇਨAjavā’ina
ChamomileਕੈਮੋਮਾਈਲKaimōmā’īla
Chard (Beet Greens)ਚਾਰਡ (ਬੀਟ ਦੇ ਸਾਗ)Cāraḍa (Bīṭa Dē Sāga)
Chickpeas, Garbanzos, Or Ceci Beansਛੋਲੇ, ਗਰਬਨਜ਼ੋਸ, ਜਾਂ ਸੀਸੀ ਬੀਨਜ਼Chōlē, Garabanazōsa, Jāṁ Sīsī Bīnaza
Chili Pepperਚਿੱਲੀ ਮਿਰਚCilī Miraca
Chivesਚਾਈਵਜ਼Cā’īvaza
CorianderਧਨੀਆDhanī’ā
CucumberਖੀਰਾKhīrā

D-M

EnglishPunjabiRomanization
DelicataਸੁਆਦਲਾSu’ādalā
DillਡਿਲḌila
EndiveਕਾਸਨੀKāsanī
FennelਫੈਨਿਲPhainila
GarlicਲਸਣLasaṇa
Gem Squashਰਤਨ ਸਕੁਐਸ਼Ratana Saku’aiśa
GingerਅਦਰਕAdaraka
Green Beansਹਰੀ ਫਲੀਆਂHarī Phalī’āṁ
GreensਸਾਗSāga
Herbsਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂJaṛī Būṭī’āṁ
HorseradishਘੋੜੇGhōṛē
Jerusalem Artichokeਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਰਟੀਚੋਕYarūśalama Āraṭīcōka
KaleਕਾਲੇKālē
Kidney Beansਗੁਰਦੇ ਬੀਨਜ਼Guradē Bīnaza
KohlrabiਕੋਹਲਰਾਬੀKōhalarābī
LavenderਲਵੈਂਡਰLavaiṇḍara
LeekਲੀਕLīka
Legumesਫਲ਼ੀਦਾਰPhaḻīdāra
LentilsਦਾਲDāla
LettuceਸਲਾਦSalāda
Lima Beans Or Butter Beanਲੀਮਾ ਬੀਨਜ਼ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਬੀਨLīmā Bīnaza Jāṁ Makhaṇa Bīna
MarjoramਮਾਰਜੋਰਮMārajōrama
MarrowਮੈਰੋMairō
Mung Beansਮੂੰਗ ਦਾਲMūga Dāla
Mushroomsਮਸ਼ਰੂਮMaśarūma

N-Z

EnglishPunjabiRomanization
Navy Beansਨੇਵੀ ਬੀਨਜ਼Nēvī Bīnaza
NettlesਨੈੱਟਲਸNaiṭalasa
New Zealand Spinachਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਲਕNi’ūzīlaiṇḍa Pālaka
OkraਭਿੰਡੀBhiḍī
OnionਪਿਆਜPi’āja
Onionsਪਿਆਜ਼Pi’āza
Paprikaਪਪ੍ਰਿਕਾPaprikā
ParsnipਪਾਰਸਨਿਪPārasanipa
PeanutsਮੂੰਗਫਲੀMūgaphalī
PeasਮਟਰMaṭara
PeppersਮਿਰਚMiraca
Pinto Beansਪਿੰਟੋ ਬੀਨਜ਼Piṭō Bīnaza
PotatoਆਲੂĀlū
RadishਮੂਲੀMūlī
Red Cabbageਲਾਲ ਗੋਭੀLāla Gōbhī
Root Vegetablesਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂRūṭa Sabazī’āṁ
Rosemaryਰੋਜ਼ਮੇਰੀRōzamērī
Runner Beansਦੌੜਾਕ ਬੀਨਜ਼Dauṛāka Bīnaza
RutabagaਰੁਤਬਾਗਾRutabāgā
ScallionਸਕੈਲੀਅਨSakailī’ana
Shallotਸ਼ੱਲੀਟŚalīṭa
SkirretਸਕਰਟSakaraṭa
SoybeansਸੋਇਆਬੀਨSō’i’ābīna
Spaghetti Squashਸਪੈਗੇਟੀ ਸਕੁਐਸ਼Sapaigēṭī Saku’aiśa
SpinachਪਾਲਕPālaka
Split Peasਮਟਰ ਵੰਡੋMaṭara Vaḍō
Squashesਸਕੁਐਸ਼Saku’aiśa
Sweet Potatoਮਿਠਾ ਆਲੂMiṭhā Ālū
Sweetcornਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀMiṭhī Makī
Tat Soiਤਾਤ ਸੋਈTāta Sō’ī
ThymeਥਾਈਮThā’īma
TomatoਟਮਾਟਰṬamāṭara
TopinamburਟੋਪੀਨੰਬੁਰṬōpīnabura
TubersਕੰਦKada
WasabiਵਸਾਬੀVasābī
Water Chestnutਪਾਣੀ ਦੀ ਛਾਤੀPāṇī Dī Chātī
Watercressਵਾਟਰਕ੍ਰੇਸVāṭarakrēsa
YamਜਿਵਿਕੰਦJivikada

Wrapping Up

learn punjabi ling app

From the common vegetables used in dishes such as aloo gobi to unique dishes like karela sabzi, Punjabi cuisine offers a diverse range of options. Incorporating more Punjabi vegetables into your diet can provide numerous health benefits and help you explore new and exciting flavors. So why not try cooking up some Punjabi vegetable dishes at home and experience the rich taste of Punjabi cuisine/Punjabi culture? Let’s celebrate the wonders of Punjabi vegetables and elevate our meals and vocabulary to the next level with Ling.

Download the app now from the Google Play Store or App Store and start learning Punjabi right away.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.