Punjabi Airport Vocabulary With 20 Bonus Sentences

Featured Images Punjabi Airport Vocabulary Ling App

Knowing Punjabi airport vocabulary enables you to quickly find your way to and from an airport in Punjab. If you also don’t know the essential words and commands in an airport, also called ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (Havā’ī aḍā) in Punjab, then let’s walk you through some unique ways to get things done on your way to your desired destination.

Before we directly dive into the Punjabi vocabulary, let’s first glimpse at the airports in Punjab (India). There is Sri Guru Ram Dass Jee International Airport in Amritsar, the only one with International flights. Other popular airports include the Bathinda Airport in Bathinda, Sahnewal Airport in Ludhiana, Pathankot Airport in Pathankot, and Patiala Airport in Patiala, which only provide domestic flights.

Punjabi Airport Vocabulary

Punjabi-Airport-Vocabulary-Ling-App

Let’s learn Punjabi words that you must know if you are. We’ll also tell you similar words and phrases later to hold a conversation so keep reading!

EnglishPunjabiRomanization
Airfareਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆHavā’ī Kirā’i’ā
AirlineਏਅਰਲਾਈਨĒ’aralā’īna
Airportਹਵਾਈ ਅੱਡਾHavā’ī Aḍā
ArrivalਆਗਮਨĀgamana
BaggageਸਾਮਾਨSāmāna
Baggage Claimਸਾਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾSāmāna Dā Dā’avā
BoardਫੱਟੀPhaṭī
Boarding Gateਬੋਰਡਿੰਗ ਗੇਟBōraḍiga Gēṭa
BoardingਬੋਰਡਿੰਗBōraḍiga
Cancelਰੱਦ ਕਰੋRada Karō
Carry-On / Handbagਕੈਰੀ-ਆਨ / ਹੈਂਡਬੈਗKairī-Āna/ Haiṇḍabaiga
Confirmਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋPuśaṭī Karō
Currency Exchangeਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾMudarā Vaṭāndarā
Delayedਦੇਰੀ ਹੋਈDērī Hō’ī
DepartureਰਵਾਨਗੀRavānagī
DomesticਘਰੇਲੂGharēlū
ElevatorਐਲੀਵੇਟਰAilīvēṭara
FlightਫਲਾਈਟPhalā’īṭa
Flight Numberਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰPhalā’īṭa Nabara
Flight Ticketਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟJahāza Dī Ṭikaṭa

F-Z

EnglishPunjabiRomanization
Fragileਨਾਜ਼ੁਕNāzuka
FreightਭਾੜਾBhāṛā
GateਕਪਾਟKapāṭa
HangarਹੈਂਗਰHaiṅgara
Internationalਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀAtararāśaṭarī
Landਜ਼ਮੀਨZamīna
LateਲੇਟLēṭa
LayoverਲੇਓਵਰLē’ōvara
LocalਸਥਾਨਕSathānaka
LuggageਸਮਾਨSamāna
Metal Detectorਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰMaiṭala Ḍiṭaikaṭara
Moving Walkwayਚੱਲਦਾ ਵਾਕਵੇCaladā Vākavē
Overbookedਓਵਰਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆŌvarabuka Kītā Gi’ā
PassportਪਾਸਪੋਰਟPāsapōraṭa
Reserveਰਿਜ਼ਰਵRizarava
RunwayਰਨਵੇRanavē
Take Offਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀJhāka Nā Rakhaṇī
Terminalਅਖੀਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨAkhīrī Saṭēśana
Terminal Buildingਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤṬaramīnala Imārata
X-Ray Machineਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨAikasa-Rē Maśīna

Things To Get At An Airport

Things-To-Get-At-An-Airport-Ling-APP

Did you know that most airports provide you with free items as part of their services? Learn these words, so you don’t miss out on a free item the next time you are in a Punjabi airport.

EnglishPunjabiRomanization
A Cup Of Hot Waterਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪGarama Pāṇī Dā Ika Kapa
A Full Water Bottle Refillਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੀਫਿਲIka Pūrī Pāṇī Dī Bōtala Rīphila
A Local Newspaperਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰIka Sathānaka Akhabāra
A Pack Of Playing Cardsਪਲੇਇੰਗ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕPalē’iga Kāraḍāṁ Dā Ika Paika
A Special Mealਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨIka Viśēśa Bhōjana
A Tour Of The Cockpitਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦੌਰਾKākapiṭa Dā Daurā
Activity Packetsਗਤੀਵਿਧੀ ਪੈਕੇਟGatīvidhī Paikēṭa
Basic Medication & Bandagesਮੁੱਢਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪੱਟੀਆਂMuḍhalī Davā’ī Atē Paṭī’āṁ
Blankets & Pillowsਕੰਬਲ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇKabala Atē Sirahāṇē
Delicious Adult Drinksਸੁਆਦੀ ਬਾਲਗ ਡਰਿੰਕਸSu’ādī Bālaga Ḍarikasa
Extra Helpings Of Snacksਸਨੈਕਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦSanaikasa Dī Vādhū Madada
Free Child Careਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰMufata Cā’īlaḍa Kē’ara
Grooming Kitsਗਰੂਮਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂGarūmiga Kiṭāṁ
Hand Sanitizer & Sanitizing Wipesਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਈਪਸHaiṇḍa Sainīṭā’īzara Atē Sainīṭā’īziga Vā’īpasa
HeadphonesਹੈੱਡਫੋਨHaiḍaphōna
Non-Alcoholic Drinksਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥGaira-Śarāba Pīṇa Vālē Padāratha
PostcardsਪੋਸਟਕਾਰਡPōsaṭakāraḍa
Snacks For In Between Mealsਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਸਨੈਕਸKhāṇē Dē Vicakāra La’ī Sanaikasa
WifiਵਾਈਫਾਈVā’īphā’ī

Useful Sentences

Useful-Sentences-Ling-APP

Finally, let’s look at some valuable sentences to ask and tell everything about an airport, meaning flight information, etc.

EnglishPunjabiRomanization
Could you tell me where the customs are?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?Kī tusīṁ mainū dasa sakadē hō ki rivāja kithē hana?
Did you pack this bag yourself?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ?Kī tusīṁ iha baiga āpaṇē āpa paika kītā sī?
Do you have any bags to check?ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਗ ਹਨ?Kī tuhāḍē kōla caika karana la’ī kō’ī baiga hana?
Do you know where Terminal B is?ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?Kī tuhānū patā hai ki ṭaramīnala bī kithē hai?
Excuse me, where is baggage claim?ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?Māpha karanā, samāna dā dā’avā kithē hai?
Flight (name) has been canceled.ਫਲਾਈਟ (ਨਾਮ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।Phalā’īṭa (nāma) rada kara ditī ga’ī hai.
Flight (name) has been delayed.ਫਲਾਈਟ (ਨਾਮ) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।Phalā’īṭa (nāma) vica dērī hō’ī hai.
Flight (name) is now boarding.ਫਲਾਈਟ (ਨਾਮ) ਹੁਣ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ।Phalā’īṭa (nāma) huṇa bōraḍiga hai.
Here’s your boarding pass.ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੈ।Iha tuhāḍā bōraḍiga pāsa hai.
How do you get to Gate C?ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਸੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ?Tusīṁ gēṭa sī taka kivēṁ pahucadē hō?
May I have your passport, please?ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?Kirapā karakē kī mainū tuhāḍā pāsapōraṭa mila sakadā hai?
Place your luggage in the overhead compartments.ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।Āpaṇā samāna ōvarahaiḍa kapāraṭamaiṇṭāṁ vica rakhō.
Please do not leave any bags unattended.ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਗ ਨਾ ਛੱਡੋ।Kirapā karakē kō’ī vī baiga nā chaḍō.
There is no smoking on this plane.ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।Isa jahāza’tē sigaraṭanōśī nahīṁ hai.
This is the final call for flight TM22 toਇਹ ਫਲਾਈਟ TM22 ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਲ ਹੈIha phalā’īṭa TM22 la’ī atima kāla hai
What is the purpose of your trip?ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?tuhāḍī yātarā dā makasada kī hai?
Would passenger Larrason please come to…ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਲਾਰਾਸਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ…Kī yātarī lārāsana kirapā karakē ithē ā’uṇagē…
Would you like a window seat or an aisle/corridor seat?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਗਲਿਆਰੇ/ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?Kī tusīṁ ika khiṛakī vālī sīṭa jāṁ gali’ārē/gali’ārē dī sīṭa cāhudē hō?
Your flight leaves from gate 20.ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਗੇਟ 20 ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।Tuhāḍī phalā’īṭa gēṭa 20 tōṁ ravānā hudī hai.
Your seat number is 18Cਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਨੰਬਰ 18C ਹੈTuhāḍī sīṭa nabara 18C hai

Learn the Punjabi Language Like A Pro

Learn-Punjabi-Language-with-Ling-CTA

On Ling, you can learn the Punjabi language. While this language is really different from the English language, it’s not impossible to master this. In fact, if you stay committed, we bet you can speak this on a near-native level. But do you know what you need to do to achieve this? Our advice is to do yourself a favor and throw your obsolete dictionary out, as Ling will keep you posted with new slang and phrases used in the official document of Punjab.

As they say, practice makes a person perfect! Fortunately, Ling is here to keep you motivated to practice Punjabi and 60+ other languages on the go. With it, you can improve your skills holistically by utilizing all the interactive features and consuming in-depth lessons for at least 15 minutes daily. So download Ling App from Google Playstore or App Store and start learning any language of your choice!!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time