Happy Birthday In Punjabi: 10+ Easy Ways

Happy Birthday In Punjabi

Do you want to know how to say happy birthday in Punjabi to your Punjabi friend, colleague, relative, or loved one whose birthday is just around the corner? The shortest and simplest form of saying happy birthday in Punjabi is ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, pronounced as Janamdin mubaarak.

In today’s post, we will provide you with a guide on wishing someone a happy birthday the way locals do. If you are up for that, then let’s start learning.

How Do You Say Happy Birthday In Punjabi?

Happy Birthday in Punjabi is either janamdin mubaarak or saalgirah mubaarak.

11 Common Phrases To Wish Happy Birthday In Punjabi

When we talk about celebrating birthdays, the excitement and enthusiasm of the Punjabi people are a treat for the eyes. Therefore, it would be best if you wish them uniquely. In addition to giving gifts to them on their birthday, you can say nice words, sing songs, say poetry, and wish them happy birthdays in Punjabi. Also, while you can wish them in English, it’s best to wish a birthday person in their native language as it will have more impact which can be good especially if you want to truly connect with them.

EnglishPunjabiTransliteration
Happy Birthday!ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!Janamadina mubāraka!
Many happy returns of the day to youਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂTuhānū janama dina dī’āṁ lakha-lakha vadhā’ī’āṁ
May baba Nanak keeps you happy (for Sikhs)ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇBābā nānaka tuhānū khuśa rakhē
Have a great birthday!ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ!Tuhāḍā janamadina bahuta vadhī’ā hōvē!
Happy birthday to you, my friendਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤTuhānū janama dina mubāraka, mērē dōsata
Happy birthday, my loveਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੇਰੀ ਜਾਨJanamadina mubāraka, mērī jāna
Enjoy your day!ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਓJanamadina dā pūrā ānada la’ō
Wishing you the happiest of birthdaysਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂTuhānū janamadina dī’āṁ khuśī’āṁ bharī’āṁ śubhakāmanāvāṁ
Have a wonderful year ahead!ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ!Tuhāḍā sāla khuśī’āṁ nāla bhari’ā hōvē!
I hope your birthday is as special as you are, my friendਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤMainū umīda hai ki tuhāḍā janamadina tuhāḍē vāṅga hī khāsa hōvēgā, mērē dōsata
May you have a fun-filled dayਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇTuhāḍā dina mazēdāra hōvē
Happy birthday in Punjabi Common Phrases
EnglishPunjabiTransliteration
CandleਮੋਮਬੱਤੀMōmabatī
CakeਕੇਕKēka
Special Dayਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨViśēśa Dina
Birthday girlਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਕੁੜੀJanamadina dī kuṛī
Birthday Boyਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾJanamadina dā muḍā
BalloonਗੁਬਾਰਾGubārā
Partyਜਸ਼ਨJaśana
CongratulationsਵਧਾਈVadhā’ī
To celebrateਮਨਾਉਣਾManā’uṇā
ChocolateਚਾਕਲੇਟCākalēṭa
Funਮਜ਼ੇਦਾਰMazēdāra
Greeting Cardਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡGrīṭiga Kāraḍa
Giftਤੋਹਫ਼ਾTōhafā
InviteਸੱਦਾSadā
Treatsਖਾਨਾ-ਪੀਨਾKhānā-Pīnā
DanceਨਾਚNāca
FlowersਫੁੱਲPhula

Other Lovely Punjabi Birthday Wishes

Birthdays are a perfect occasion to take advantage of the chance to spread some Punjabi love and joy. Whether you celebrate your own birthday or a loved one’s birthday, it is always the best time to make good memories. In our lives, there are a few days that we look forward to with increasing excitement as we get closer, and our birthdays are on this list. So before you go to a party, wish your friend or particular person a happy birthday in Punjabi style.

EnglishPunjabiTransliteration
The fragrance of your friendship is pleasing to us, and every bit of your talk is so worthy for us, happy birthday brotherਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂ ਮਹਿਕਾ ਜੰਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਇਕ ਕਿੱਟੀ ਹੋਇ ਗਲ ਬੇਹਕਾ ਜੰਡੀ ਹੈ, ਜਨਮਮਾਦੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀਰਾKhuśabū tērī yārī dī sānū mahikā jaḍī hai, tērī hara ika kiṭī hō’i gala bēhakā jaḍī hai, janamamādīnā mubāraka vīrā
The day you came to the ground, our sky was sobbing and crying. why would it not cry as it lost its most lovely starਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਆਸਮਾ ਜਮ ਕੇ ਰੋਯਾ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਲਾਈਵ ਹੰਜੂ deਸਦੇ ਜੀ ਨੇ ਅਪਨਾ ਸਾਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤਾਰਾ ਖੋਆ ਸੀJisa dina tusī jamīna tē ā’ē sāḍē dīna āsamā jama kē rōyā sī ṭukaṛē lā’īva hajū desadē jī nē apanā sāba tōṁ pi’ārā tārā khō’ā sī
We just met one time, we talked with the eyes, I wish on this special day, may God give you all the happiness of life, without leaving anything good behindਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇAsīṁ sirapha ika vāra milē sī, asīṁ akhāṁ nāla gala kītī sī, maiṁ isa khāsa dina dī kāmanā karadā hāṁ, raba tuhānū kujha vī pichē chaḍaṇa tōṁ bagaira, tuhānū zidagī dī’āṁ sārī’āṁ khuśī’āṁ dēvē

FAQs About Happy Birthday In Punjabi

How Do You Say Happy Birthday In Desi style?

The best way to wish someone Happy Birthday in Desi style is janamdin mubaarak ho! It is the same as saying “happy birthday to you” in English. The tern “Desi” is an adjective that refers to people from Indian subcontinent. Usually Indians, Pakistanis and Bangladeshis are clubbed together as Desi.

How To Wish Birthday Wishes In Punjabi?

Birthday wishes are heartfelt gestures, so to wish someone a happy birthday in Punjabi, you can say:

  • Janamdin mubaarak (ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ) – Happy Birthday!
  • Tuhaanu janamdin diaan lakh lakh vadhaaiaan (ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ) – Many happy returns of the day!

What Is The Meaning Of Greetings In Punjabi?

In Punjabi, greetings convey respect and goodwill. Common greetings include:

  • Sat sri akaal (ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲl) – A traditional Sikh greeting meaning “God is the eternal truth.”
  • Ki haal hai (ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?) – How are you?

Master The Punjabi Language Today

Do you want to limit yourself to just birthday wishes in Punjabi or want to learn the language like a native speaker? Of course, Janamadin mubaarak alone is not enough. So, start learning basic words and phrases in Punjabi and Punjabi greetings by the Ling app. This app works wonders for beginners, so you should not worry even if you already know nothing about the Punjabi language.

What are you waiting for? Download it from App Store and Play Store for free and start progressing in the right direction with our help. Who knows… you might be able to speak Punjabi like a local before the year ends! If you are already using the Ling app, let us know in the comment section below.

Leave a Reply