Funny Punjabi Jokes: 7+ Jokes Unlocked

The people of Punjab are fun-loving and very entertaining. In fact, jokes and funny gestures are a vital part of their culture. So if there’s any tip that we can give you, then that would be to make sure you are not lost when someone is trying to tickle your funny bone in Punjabi. Read on for entertaining Punjabi jokes simplified just for you!

As a guest in their home or country, Punjabis believe in playing host with a personal touch – there must be joy and laughter. There is no fixed time of the day to crack a good joke, and they feel they must make you as comfortable and fun-loving as they always are. Want to learn how to crack the best jokes? Here are some similar ideas of Punjabi jokes for your to explore. There are also information and explanation in English that will help you understand better. Share your collection once you know these!

Funny Punjabi Jokes

Santa Banta Punjabi Jokes
Santa Banta Punjabi Jokes

Here are a bunch of Santa Banta Punjabi jokes in English. Santa Banta is similar to “dumb and dumber.” They are silly and innocent, making you laugh out loud with random conversations.

Santa In A Bicycle

English Punjabi ScriptPronunciation
Santa: Going on a bike, I passed Banta on the road and asked him, want a lift? ਸੰਤਾ: ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਕਿਸ ਜੰਡੇ ਬੰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਫਟ ਹੈ? Satā: Bā’īka tē jā rihā sī. Rāha kisa jaḍē batā nū puchadā hai, kī Liphaṭa hai?
Banta: No, my house is on the ground floor only. ਬੰਤਾ: ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। Batā: Nahīṁ mērā ghara tāṁ zamīnī mazila tē hī hai.
Santa In A Bicycle

Banta Is Not Feeling Well

EnglishPunjabi ScriptPronunciation
Santa: I think you should go to the doctor today. ਸੰਤਾ: ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂ ਆਜ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਈਦਾ ਹੈ. Satā: Mainū lagadā hai tainū āja ḍākaṭara kōla jāṇā cā’īdā hai
Banta: Yes, my health is not good today, I will see if it gets better tomorrow, I will go tomorrow. ਬੰਤਾ: ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾੰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕਲ ਠਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾੰ ਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। Batā: Hāṁ yāra aja tā mērī tabī’ata ṭhīka nahīṁ, dēkhadā hāṁ jē kala ṭhika hō gi’ā tā kala jāvāṅgā.
Banta Is Not Feeling Well

Santa, Banta, And Chain

EnglishPunjabi ScriptPronunciation
Santa went to toilet 10 times in half an hour ਸੰਤਾ ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਦਾਸ ਬਾਰ ਟਾਇਲਟ ਚਲਾ ਗਿਆ. Satā adhē ghaṭē vica dāsa bāra ṭā’ilaṭa calā gi’ā.
Banta: Hey, don’t you get any relief (Chain)? ਬੰਤਾ: ਓਏ ਤੇਨੁ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ? Batā: Ō’ē tēnu cēna nahīṁ hai kī?
Santa: Chain is taut but doesn’t open. ਸੰਤਾ: ਚੇਨ ਤਾਨ ਹੈ ਪਰ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। Satā: Cēna taga hai para nahīṁ khul’hēgī.
Santa, Banta, And Chain

Santa, The Auto Driver, And Banta

EnglishPunjabi ScriptPronunciation
Santa: Brother, it’s hundred rupees ਸੰਤਾ: ਭਾਜੀ, 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ Satā: Bhājī, 100 rupa’ē hō ga’ē
Banta: Gave 50 rupees to the auto driver and was walking away ਬੰਤਾ: ਪਚਾਸ ਰੁਪੈ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂ ਦੇ ਚਲ ਪਿਆ Batā: Pacāsa rupai āṭō vālē nū dē cala pi’ā
Santa: Bhaji, it’s a scam, it’s 100 rupees as per the meter. ਸੰਤਾ: ਭਾਜੀ, ਏਹ ਤਾੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਇ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪੈ ਹੋਇ ਨੇ Satā: Bhājī, ēha tā guḍāgaradī hō’i, mīṭara dē hisāba nāla 100 rupai hō’i nē
Banta: You also sat in this, do I have to pay your share of the fare too? ਬੰਤਾ: ਤੂ ਭੀ ਤੋ ਇਜ਼ ਬੀਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਆਰਾ ਭੀ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਪਏਗਾ? Batā: Tū bhī tō iza bīṭha kē ā’i’ā hai, tērā ki’ārā bhī kī maiṁ dēnā pa’ēgā?
Santa, The Auto Driver, And Banta

Santa Banta In The Car

EnglishPunjabi ScriptPronunciation
Santa: Hey Banta, why are you increasing the speed of the car? ਸੰਤਾ: ਓਏ ਬੰਤਾ, ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਉੰ ਵਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Satā: Ō’ē batā, kāra dī sapīḍa ki’u vaḍā rihā hai
Banta: Car’s brakes have failed, before any accident happens, let’s quickly reach home.ਬੰਤਾ: ਕਾਰ ਦੀ ਬਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸਤੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਜਲਦੀ ਪੁਜ ਜਾੰਦੇ ਹੈ। Batā: Kāra dī barēka phēla hō ga’ī, isatō pahilōṁ kē kō’ī duraghaṭanā hō jāvē, ghara jaladī puja jādē hai.
Santa Banta In The Car

Funny Punjabi Jokes With Doctor & Customer (1)

Doctor Customer Punjabi Jokes
Doctor Customer Punjabi Jokes
EnglishPunjabi ScriptPronunciation
Doctor: What is your weight? ਡਾਕਟਰ: ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? Ḍākaṭara: Tērā bhāra kitanā hai?
Customer: With my glasses, 75kg. ਗਾਹਕ: ਚਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। Gāhaka: Casamē dē nāla 75 kilōgrāma.
Doctor: And what about without it? ਡਾਕਟਰ: ਔਰ ਚਸਮੇ ਕੇ ਬੀਨਾ? Ḍākaṭara: Aura casamē kē bīnā?
Customer: Oh, then I cannot see anything. ਗ੍ਰਾਹਕ: ਓ ਤਾ ਮੈਨੁ ਡਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀ। Grāhaka: Ō tā mainu ḍikadā hī nahī.
Funny Punjabi Jokes With Doctor & Customer (1)

Doctor & Customer (2)

EnglishPunjabi ScriptPronunciation
Doctor: You have a brain tumor. ਡਾਕਟਰ: ਤੁਹਾਨੁ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। Ḍākaṭara: Tuhānu brēna ṭi’ūmara hai.
Customer: Oh yay, that’s great news! ਗਾਹਕ: ਓਏ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ! Gāhaka: Ō’ē hō’ē khuśa khabarī!
Doctor: Why are you happy?ਡਾਕਟਰ: ਤੁਸੀ ਏਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਊਂ ਹੋ? Ḍākaṭara: Tusī ēnē khuśa ki’ūṁ hō?
Customer: This proves that I have brain functions. ਗਾਹਕ: ਕੀ ਤੋ ਏ ਗਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਗ ਤਾਨ ਹੈ Gāhaka: Kī tō ē gala sābita hudī hai kē mērē kōla dimaga tāna hai
Doctor & Customer (2)

Learn Punjabi And Funny Punjabi Jokes With Ling

Learn Punjabi With Ling
Learn Punjabi With Ling

When among Punjabi friends, it is often necessary to have a good grip on the Punjabi language because of the things talked about, especially if it is Punjabi jokes. If you are interested in looking into more funny jokes, select Ling.

Many may have pointed at different arrows in your search for language learning, with no clear data on what is best. Often it is easy to share opinions, but each person has their technique in learning a language. This is true for Punjabi as well.

Our advice? Choose Ling today! Ling is a language learning app that gives you comprehensive lessons and guidance on the top words and phrases to use to create grammatically correct sentences. Here, you’ll not just end up memorizing words, but you’ll also understand the meanings behind every Punjabi expression.

Ready to try it out? Download the Ling App now and start learning Punjabi like a pro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time

qr-code
Scan
to get Ling
today