Easy 35+ Common Punjabi Phrases: Connect With Native Speakers

Two men who know common Punjabi phrases.

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ (Sata srī akāla or Hello), language adventurers! Today, we’ll explore some common Punjabi phrases that will enrich your vocabulary and help you connect with native speakers on a whole new level. Excited? We sure are!

You might be curious why learning Punjabi phrases is a fantastic idea. 

Well, let us tell you: the Punjabi language is spoken by millions in India and Pakistan. It’s a crucial bridge to understanding this diverse region’s rich culture and heritage. 

And who doesn’t love the thrill of learning a new language, right? Trust us, once you start diving into Punjabi, you’ll quickly realize how rewarding it can be.

So, without further ado, let’s get this linguistic adventure started!

The Importance Of Learning Local Phrases

You know that amazing feeling when you’re traveling or living in a new region, and you can communicate with locals in their language? 

It’s like a magical key that unlocks a world of authentic experiences. 

Learning local phrases will help you break down language barriers.

It also lets you genuinely connect with people, learn about their customs, and immerse yourself in the culture. So why not give it a go?

The Punjabi Language: An Overview

Now, let’s get to know the Punjabi language a bit better, shall we? Here’s a quick snapshot:

Origin And History: Indo-European Language Family

Did you know that Punjabi is part of the Indo-European language family, which also includes languages like English, Spanish, French, and Russian? 

That’s right! This language has evolved over centuries, with roots tracing back to the ancient languages (Sanskrit) of the Indian subcontinent.

Over time, Punjabi absorbed elements of other languages and dialects, such as Persian and Arabic, resulting in a unique fusion of linguistic influences.

And guess what? By learning Punjabi, you’ll also get a glimpse into this incredible region’s rich history and diverse linguistic heritage. How cool is that?

Indian And Pakistani Punjabi Speakers And Geographic Distribution

So, how many people speak Punjabi? Hold on to your hats because Punjabi is spoken by a whopping 100+ million people! 

This makes it the 10th most widely spoken language in the world. 

The language is predominantly spoken in the Indian state of Punjab and the Pakistani province of Punjab. 

But you’ll also find Punjabi speakers in other countries like the USA, UK, Canada, and Australia.

Of course, there are slight differences between Indian Punjabi and Pakistani Punjabi languages, with variations in pronunciation, vocabulary, and even script. 

However, don’t worry – the dialects are generally mutually intelligible. With a bit of practice, you’ll be able to navigate both with ease.

A beautiful lady in front of a table waving to someone.

Greetings, Polite Expressions, And Introductions

Alright, let’s continue our Punjabi language learning with some essential greetings and polite expressions. You’ll be surprised how these simple phrases can bring people closer together:

Basic Greetings And Polite Expressions

It’s always nice to make a good impression while interacting with Punjabi speakers. These basic Punjabi greetings and polite expressions will show the locals you’re friendly and respectful.

 • Hello – In Punjabi, you can greet someone by saying “ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ” (Sat Sri Akaal). It’s a friendly and respectful way to say “hello” that works for everyone.
 • Good morning/afternoon/evening – Depending on the time of day, you can use “ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ” (Shubh savēra), “ਸ਼ੁਭ ਦੁਪਹਿਰ” (Shubh dupahira), or “ਸ਼ੁਭ ਸੰਧਿਆ” (Shubh sandhyā). See how easy it is to make someone’s day brighter?
 • Goodbye – When it’s time to part ways, you can say “ਅਲਵਿਦਾ” (Alvida) or “ਰੱਬ ਰਾਖਾ” (Rabb Rakha). Simple, yet heartfelt.
 • Please – “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ” (Kirpā karkē) is the Punjabi phrase for “please.” Politeness never goes out of style.
 • Thank you – Show your gratitude by saying “ਧੰਨਵਾਦ” (Dhanvād). A little appreciation goes a long way!
 • You’re welcome – Respond to a “thank you” with “ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ” (Koī gal nahīṁ), which means “no problem” or “you’re welcome.”

Inquiring About Well-Being

Ready to level up your Punjabi conversational skills? Here are a couple of examples of how to ask for someone’s well-being:

 • How are you? – “Tuhada naan ki hai” (ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ) is a great way to ask someone how they’re doing. It’s a friendly icebreaker that works wonders!
 • I’m fine, thank you – To reply, simply say “ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ” (Maiṁ ṭhīk hāṁ, dhanvād). Now you’re all set for a casual chat!

Introducing Oneself And Asking For Someone’s Name

Introductions are essential when making new friends, right? Let’s see how to introduce yourself and ask for someone’s name in Punjabi.

 • My name is… – Introduce yourself with “ਮੇਰਾ ਨਾਮ … ਹੈ।” (Mērā nām … hai). Fill in the blank with your name and watch friendships blossom.
 • I’m from… – Let others know where you hail from by saying “ਮੈਂ … ਤੋਂ ਹਾਂ।” (Maiṁ … tōṁ hāṁ). Just replace the blank with your hometown or country.
 • Understanding the ki literal meaning – The Punjabi word “ਕੀ” (ki) translates to “what” or “which” in English. It’s a versatile word that can be used in various contexts, like asking questions or seeking clarification. Pretty handy, right?
Two Punjabi people talking beside a large window.

Sharing And Asking About Age And Occupation

Now that you’ve got the basics down, let’s go into more personal conversations. It’s always fascinating to learn about others’ lives and experiences, isn’t it?

 • To ask someone’s age, you can say “ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ?” (Tuhāḍī umar kī hai? or What is your age?). It’s a polite way to inquire without being too intrusive.
 • Responding to the age question is as simple as saying “ਮੇਰੀ ਉਮਰ … ਸਾਲ ਹੈ।” (Mērī umar … sāl hai, or I am … years old). Fill in the blank with your age, and you’ve got yourself a smooth answer.
 • When it comes to discussing your profession, you can ask, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?” (Tuhāḍā kam kī hai? Or What is your job?). It’s a great way to learn about someone’s work and maybe even find common ground.
 • To share your own occupation, say “ਮੇਰਾ ਕੰਮ … ਹੈ।” (Mērā kam … hai, or My job is…). Swap out the blank with your profession, and you’re good to go.

Navigating Everyday Situations With Punjabi Common Phrases

Are you prepared to navigate daily life in Punjabi-speaking areas like a pro? 

We’ll walk you through common scenarios, like dining out and shopping, using common Punjabi phrases to make your experience more enjoyable and authentic.

Dining And Food

When it comes to food, who doesn’t love trying out local cuisine? Let’s explore some handy Punjabi phrases to help you enjoy a seamless dining experience:

 • Ordering food – To place an order, you can say “ਮੈਨੂੰ … ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (Mainūṁ … chāhīdā hai), which translates to “I want …”. Just fill in the blank with the name of the dish you want, and your taste buds are in for a treat!
 • Asking for the bill – When you’re ready to settle up, politely ask for the bill by saying “ਬਿੱਲ ਦਿਓ।” (Bill diō), which means “Give me the bill.” Easy as pie, right?
 • Dietary restrictions and preferences – If you have specific dietary needs, communicate them clearly. For instance, if you’re a vegetarian, you can say “ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ।” (Main śākāhārī hāṁ), which means “I am a vegetarian.”

Shopping And Bargaining Using Punjabi Words

Punjabi region’s bustling markets can be both exciting and challenging. But don’t worry; we got your back with these useful basic Punjabi words and phrases:

 • Asking for the price – To inquire about the cost of an item, ask “ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?” (Is dī kīmat kī hai?), which translates to “What is the price of this?”
 • Expressing interest or disinterest – If you like something, you can say “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ।” (Mainūṁ ih pasand hai), meaning “I like this.” On the other hand, if you’re not interested, say “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।” (Mainūṁ ih pasand nahīṁ hai), which means “I don’t like this.”
 • Negotiating and making deals – Haggling is common in markets, so feel free to try it! You can ask for a discount by saying “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?” (Kī tusīṁ kujh chūṭ dē sakdē hō?), which means “Can you give me some discount?”
Two women from Indian population speak Punjabi walking on the street talking about the word Punjabi saanu ki literal meaning

Asking For Directions

Lost? Don’t fret! Just use these phrases to get back on track:

 • Common landmarks and locations – To ask for directions to a specific place, say “ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ …?” (Kivēṁ jāvāṅgā …?), which means “How do I go to…?” Fill in the blank with the name of your destination, and you’re good to go.
 • Modes of transportation – When asking about the best way to reach a certain place, use “ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਾਹ …?” (Sabha tōṁ caṅgā rāha …?), which translates to “What is the best way to…?” This will help you determine if you should walk, take a bus, or hire a taxi to reach your destination.

Handling Emergencies

While we hope you never face any emergencies, it’s always good to be prepared with some essential phrases:

 • Calling for help – In an emergency, you can shout “ਮਦਦ!” (Madad!), which means “Help!” This will grab the attention of people nearby who can assist you.
 • Finding medical assistance – If you need medical attention, ask “ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?” (Nēṛē dē ilāja dē thāṁ kithē han?), which translates to “Where is the nearest medical facility?” This will help you locate a nearby clinic, hospital, or pharmacy.
 • Finding the nearest embassy or consulate – In case you need assistance from your country’s representatives, ask “ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਨਸਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?” (Nēṛē dē dūtāvāsa jāṁ kaunsalēṭ kithē han?), which means “Where is the nearest embassy or consulate?”

Unique Punjabi Expressions And Their Literal Meanings

Looking for a glimpse into the heart of Punjabi culture? Here are a couple of unique Punjabi expressions and their literal meanings:

 • “ਪਟੋਲਾ” (Patola) – Mostly, this word is used to describe an attractive woman. The Patola literal meaning is a type of traditional Punjabi silk cloth. This phrase highlights the cultural significance of textiles in Punjabi society. Who would’ve thought?
 • “ਗੇਦੀ” (Geydi) – It refers to a leisurely outing or drive, typically with friends or family. The Geydi literal meaning is all about wandering or roaming around, capturing the relaxed and fun-loving spirit of Punjabi culture.

More Common Phrases In Punjabi

In addition to the common Punjabi phrases we covered earlier, there are many more phrases that you may encounter when talking to Punjabi speakers.

These can help you to understand better and communicate with native speakers.

EnglishPunjabiPronunciation
How are you?ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? (Kī hāl hai?)kee haal hai?
What are you doing?ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? (Kī karadā hai?)kee kar-daa hai?
Do you speak English?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? (Kī tusīṁ angrezī bōladē hō?)kee tusin ang-rezii bolde ho?
Do you understand?ਸਮਝ ਆਈ? (Samajh āī?)samajh aai?
Long time no seeਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਨੀ (Bahut din bāad miliā nī)bahut din baad milya nee
Thankful or gratefulਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ (Shukarguzār hāṁ)shukar-guzar haan
I made a mistakeਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ (Galatī hō gaī)galati ho gayee
I am fineਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ (Maiṁ ṭhīk hāṁ)mein thik haan
What now?ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? (Hun kī karnā hai?)hun kee karnaa hai?
I don’t careਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ (Parvāh nahīṁ)par-waah naheen

I hope you’ve enjoyed our discussion about common Punjabi phrases. 

Learning a new language is a fun and rewarding experience, and being able to communicate with native speakers can open up new doors and connections. 

So, whether you’re planning a trip to a Punjabi-speaking region or want to expand your linguistic horizons, these phrases can be a great starting point.

learn punjabi ling app

Learn Common Punjabi Phrases With Ling!

Ready to add more vocabulary to your language skills? Learning common Punjabi phrases can be a fun and exciting way to show your appreciation for Punjabi culture and connect with native speakers. 

With the Ling app, one of the best language-learning apps, you’ll learn Punjabi phrases faster than it takes to cook butter chicken.

Say goodbye to language barriers and say hello to new connections!

Start practicing today and show off your newfound skills like a true Punjabi munda or kudi (Punjabi boy or girl)! 

Download the Ling app from Google Play or App Store now!

Leave a Reply