80+ Easy Malayalam Cooking Terms For Food Lovers

Last updated on November 16th, 2022 at 05:52 am

If you are about to leave for your exhilarating trip to India, we suggest you hold back and spend some time learning a new language. Since there are numerous dishes and traditional cooking habits in Kerala cuisine, learning some Malayalam cooking terms and verbs like ചുടേണം (Bake),  തിളപ്പിക്കുക  (Boil), and മുറിക്കുക  (Cut), will become a helpful asset during your journey. Want to learn more? Continue reading below and learn the Malayalam language in no time!

Keralan cuisine and its rich culinary heritage have flourished for ages in India. From its cooking techniques to unique recipes, cooking is one of the things that will bring you closer to the locals. Especially if you are a cook yourself or a manager of a food blog, mastering some native words about cooking techniques will help you profoundly understand the Kerala kitchen’s culture. After all, India is a country that is full of extraordinary customs, and having a taste of one of its significant languages will only make your trip more intriguing.

Cooking In Kerala

Before we hop into some cooking terms, we must know some facts about the Kerala cooking culture. Not everywhere do you see ovens making pizzas and steel griddles frying meat patties! In Kerala, one of the fascinating facts is that people are more inclined toward using bamboo-based products than steel or plastic. However, you will also see solid stainless steel and iron products being used above flashing fire instead of a gas stove.

The cuisine of Kerala is unlike any other. While beef, chicken, and mutton are standard, the savory tastes of Dosa, Idiyappam, Puttu, and Kadala curries are nowhere else to be found. They are famous for using curry leaves, mustard seeds, and lime juice that leave a beautiful tangy taste and aroma. In fact, once you visit Kerala, you will realize that you actually like bitter gourd dishes you never imagined eating.

Another commonly seen tradition is the use of flat iron utensils. Almost all traditional dishes are made like flat-based iron cauldrons, from making dosas to pancakes. Some traditional Kerala utensil names are Dosa Kallu, Varppu, Appa Chatti, Cheena Chatti, Puttu Kudam, and Patram. If you want to learn more about cooking utensils, check out Malayalam cooking utensils by Ling App.

Cooking In The Malayalam Language

Now let us learn how to pronounce the word Cooking in Malayalam.

To say you are “Cooking,” the word you need to use is പാചകം. It is pronounced as pācakaṁ. When you want to refer to the word “Cook,” you can use the Malayalam word പാചകം ചെയ്യുക, pronounced as pācakaṁ ceyyuka.

Here are some verb phrases you can use with the words cooking and cook.

  • I love cooking- എനിക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് (enikk bhakṣaṇaṁ pācakaṁ ceyyān iṣṭamāṇ)
  • Do you cook?- താങ്കൾ പാചകം ചെയ്യുമോ? (tāṅkaḷ pācakaṁ ceyyumēā?)
  • Cooking is my hobby- പാചകം എന്റെ ഹോബിയാണ് (pācakaṁ enṟe hēābiyāṇ)

Malayalam Cooking Terms: 50+ Important Vocabulary

Preparing food in Malayalam - Malayalam cooking terms

All food items in South India, from Kannada, Kerala, Tamil, and Andhra, are out of the world. No snacks can leave you disappointed, be it the simple bread and spread or fish with vegetables and spices. And what goes into preparing these items is a grandeur of art that the land has gifted the locals.

Thus, to have an in-depth review of the culture and their native talk, we will now learn some standard cooking terms in Malayalam. It will enhance your vocabulary and make your stay in Kerala smooth sailing and enlightening.

Vocabulary A-D

EnglishMalayalamPronunciation
Addചേർക്കുകcērkkuka
Ageജീര്ണ്ണിക്കുകjīrṇṇikkuka
Arrangeക്രമീകരിക്കുകkramīkarikkuka
Aerateവായുസഞ്ചാരംvāyusañcāraṁ
Batterബാറ്റർbāṟṟar
Blackenകറുപ്പിക്കുകkaṟuppikkuka
Beatഅടിക്കുകaṭikkuka
Bakeചുടേണംcuṭēṇaṁ
Basteബാസ്റ്റേbāsṟṟē
Boilതിളപ്പിക്കുകtiḷappikkuka
Burnകത്തിക്കുകkattikkuka
Cutമുറിക്കുകmuṟikkuka
Churnഇളക്കുകiḷakkuka
Carveകൊത്തുപണിkeāttupaṇi
Coolഅടിപൊളിaṭipeāḷi
Caramelizeകാരമലൈസ്kāramalais
Chopമുളകുംmuḷakuṁ
Combineസംയോജിപ്പിക്കുകsanyēājippikkuka
Curedസുഖം പ്രാപിച്ചുsukhaṁ prāpiccu
Coverമൂടുകmūṭuka
Deboneഡിബോൺḍibēāṇ
Dryഉണക്കുകuṇakkuka
Decorateഅലങ്കരിക്കുകalaṅkarikkuka
Doughകുഴെച്ചതുമുതൽkuḻeccatumutal
Drizzleചാറ്റൽ മഴcāṟṟal maḻa
Deep fryഡീപ് ഫ്രൈḍīp phrai
Drainകളയുകkaḷayuka
Drapeഡ്രെപ്പ്ḍrepp
Dipമുക്കുകmukkuka

Vocabulary E-O

EnglishMalayalamPronunciation
Foldമടക്കുകmaṭakkuka
Fermentപുളിപ്പിക്കുകpuḷippikkuka
Flavorരസംrasaṁ
Fryവറുക്കുകvaṟukkuka
Flipഫ്ലിപ്പുചെയ്യുകphlippuceyyuka
Freezeഫ്രീസ് ചെയ്യുകphrīs ceyyuka
Garnishഅലങ്കരിക്കുകalaṅkarikkuka
Grindപൊടിക്കുകpeāṭikkuka
Glazeഗ്ലേസ്glēs
Grateതാമ്രജാലംtāmrajālaṁ
Grillഗ്രിൽgril
Heatചൂട്cūṭ
Hardenകഠിനമാക്കുകkaṭhinamākkuka
Infuseഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുകinphyūs ceyyuka
Juiceജ്യൂസ്jyūs
Kneadകുഴയ്ക്കുകkuḻaykkuka
Liftഉയര്ത്തുകuyarttuka
Layerപാളിpāḷi
Marinateമാരിനേറ്റ് ചെയ്യുകmārinēṟṟ ceyyuka
Meltഉരുകുകurukuka
Mixഇളക്കുകiḷakkuka
Measureഅളക്കുകaḷakkuka
Mashമാഷ്māṣ
Microwaveമൈക്രോവേവ്maikrēāvēv
Minceശുചിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്śuciyākkēṇṭatuṇṭ
Moundകുന്ന്kunn
Openതുറക്കുകtuṟakkuka
Overcookഓവർകുക്ക്ōvarkukk
Oven fryഓവൻ വറുക്കുകōvan vaṟukkuka
Oilഎണ്ണതേയ്ക്കുകeṇṇatēykkuka

Vocabulary P-S

EnglishMalayalamPronunciation
Peelതൊലിക്കുകteālikkuka
Prepareതയ്യാറാക്കുകtayyāṟākkuka
Pressഅമർത്തുകamarttuka
Pullവലിക്കുകvalikkuka
Prickകുത്തുകkuttuka
Preserveസംരക്ഷിക്കുകsanrakṣikkuka
Poachവേട്ടvēṭṭa
Pierceകുത്തിക്കയറുകkuttikkayaṟuka
Pickleഉപ്പിലിട്ടത്uppiliṭṭat
Pourഒഴിക്കുകoḻikkuka
Quarterകാല്ഭാഗംkālbhāgaṁ
Raiseഉയർത്തുകuyarttuka
Rollഉരുളുകuruḷuka
Reheatവീണ്ടും ചൂടാക്കുകvīṇṭuṁ cūṭākkuka
Refrigerateതണുപ്പിക്കുകtaṇuppikkuka
Rubതടവുകtaṭavuka
Roastവറുക്കുകvaṟukkuka
Refreshപുതുക്കുകputukkuka
Scaldചുട്ടുകളയുകcuṭṭukaḷayuka
Seasonതാളിക്കുകtāḷikkuka
Scoopസ്കൂപ്പ്skūpp
Sauteവഴറ്റുകvaḻaṟṟuka
Skinതൊലിteāli
Scrambleസ്ക്രാംബിൾskrāmbiḷ
Skewerശൂലംśūlaṁ
Stirഇളക്കുകiḷakkuka
Simmerഅരപ്പ്arapp
Spreadവ്യാപനംvyāpanaṁ
Soakകുതിർക്കുകkutirkkuka
Strainബുദ്ധിമുട്ട്bud’dhimuṭṭ
Smokeപുകpuka
Stewപായസംpāyasaṁ
Sliceസ്ലൈസ്slais
Sprinkleതളിക്കുകtaḷikkuka
Sweetenമധുരമാക്കുകmadhuramākkuka

Vocabulary T-Z

EnglishMalayalamPronunciation
Toastടോസ്റ്റ്ṭēāsṟṟ
Twistവളച്ചുതിരിക്കുകvaḷaccutirikkuka
Turnവളവ്vaḷav
Tossവായുവിലേക്കെറിയുകvāyuvil eṟiyuka
Thickenകട്ടിയാക്കുകkaṭṭiyākkuka
Temperകോപംkēāpaṁ
Tenderizeടെൻഡർ ചെയ്യുകṭenḍar ceyyuka
Wedgeവെഡ്ജ്veḍj
Whiskപതപ്പിച്ചുpatappiccu
Wrapപൊതിയുകpeātiyuka
Washകഴുകുകkaḻukuka
Wiltവാടുകvāṭuka
Zestസെസ്റ്റ്sesṟṟ

Malayalam Cooking Terms Verbs

Now that you know the basic words, let’s learn some verb forms to make sentence forming easy. It will help you communicate with the locals more comfortably with clarity. So, here is the list you need to know.

EnglishMalayalamPronunciation
To cookപാചകം ചെയ്യാൻpācakaṁ ceyyān
I am cookingഞാൻ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുñān pācakaṁ ceytukeāṇṭirikkunnu
To fryവറുക്കാൻvaṟukkān
She is fryingഅവൾ വറുക്കുന്നുavaḷ vaṟukkunnu
To cutമുറിക്കാൻmuṟikkān
He is cuttingഅവൻ വെട്ടുകയാണ്avan veṭṭukayāṇ
To bakeചുടാൻcuṭān
I am bakingഞാൻ ചുടുകയാണ്ñān cuṭukayāṇ
To mixമിക്സ് ചെയ്യാൻmiks ceyyān
They are mixingഅവർ മിശ്രണം ചെയ്യുന്നുavar miśraṇaṁ ceyyunnu
To grindഅരയ്ക്കാൻaraykkān
He is grindingഅവൻ പൊടിക്കുന്നുavan peāṭikkunnu
To chopഅരിഞ്ഞെടുക്കാൻariññeṭukkān
I am choppingഞാൻ അരിയുകയാണ്ñān ariyukayāṇ
To greaseഗ്രീസ് ചെയ്യാൻgrīs ceyyān
She is greasingഅവൾ നെയ്യുന്നുavaḷ neyyunnu
To sliceമുറിക്കാൻmuṟikkān
He is slicingഅവൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്avan ariññeṭukkukayāṇ

Kitchen Phrases To Practice Malayalam

Malayalam cooking terms

Here is a list of common cooking phrases you can use during your stay. Please give them a good read.

EnglishMalayalamPronunciation
Bake the cake for 10 minutes10 മിനിറ്റ് കേക്ക് ചുടേണം10 miniṟṟ kēkk cuṭēṇaṁ
Do not deep fry the eggമുട്ട ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്muṭṭa ḍīp phrai ceyyarut
Cut the meat into thin slicesമാംസം നേർത്ത കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുകmānsaṁ nērtta kaṣṇaṅṅaḷākki muṟikkuka
Do you know how to peel?തൊലി കളയാൻ അറിയാമോ?teāli kaḷayān aṟiyāmēā?
Can you chop the onions for me?എനിക്കായി ഉള്ളി അരിയാമോ?enikkāyi uḷḷi ariyāmēā?
Preheat the food before servingവിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം ചൂടാക്കുകviḷampunnatin mump bhakṣaṇaṁ cūṭākkuka
Add two cups of sugar to sweeten the foodഭക്ഷണത്തിന് മധുരം നൽകാൻ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുകbhakṣaṇattin madhuraṁ nalkān raṇṭ kapp pañcasāra cērkkuka
Grind the meat properlyമാംസം ശരിയായി പൊടിക്കുകmānsaṁ śariyāyi peāṭikkuka
We need to mince the pork firstനമ്മൾ ആദ്യം പന്നിയിറച്ചി അരിഞ്ഞെടുക്കണംnam’maḷ ādyaṁ panniyiṟacci ariññeṭukkaṇaṁ
Stir the curry for 3 minutes3 മിനിറ്റ് കറി ഇളക്കുക3 miniṟṟ kaṟi iḷakkuka

Wrapping Up!

Wasn’t it fun to learn different words related to cooking in Kerala? It not only gave you an insight into the kitchen of Kerala, but it has also enhanced your vocabulary skills ten times more. If you want to go through more such blog posts, you can check out Food Ingredients in Kerala. It will give you details on all types of traditional recipe ingredients, such as ginger, rice, fruits, leafy greens, vegetables, etc.

Learning these will make writing and sentence forming a lot more effortless. With just a few months of regular practice, your speaking will also improve, making your interaction with locals fruitful. So, we hope you enjoyed the post and found it helpful. For never-ending resources, sign in with Ling App now!

Learn Malayalam With Ling

Learn Malayalam Cooking

To access the Ling app, go to Appstore or Playstore and download it for free. It is one of the most versatile language learning apps that provide content through multimedia interactions like audio, videos, picture, and even quizzes, making learning exciting. You no longer have to go through Wikipedia or Google Translate to find your answers.

As a new member to an unknown place, Ling will deliver every detail you need. From common vocab to Emotion words, this app is filled with surprises. If you have any queries, comment down below or e-mail your questions. Help will be provided at the earliest.

So, want to continue learning? Click on the download button and learn Malayalam with Ling App today!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time