70+ Best Must-Know Khmer Business Vocabulary

You must have already memorized some essential words in the Khmer language for your business trip. Expressions and words like good morning, hello, goodbye, etc. are important words you cannot miss. Especially when it concerns business, formal phrases and vocabulary can become a great asset in the line of success.

However, to speak Khmer fluently and impress your potential partners, only greetings would not be enough. Other English translations like អ្នកជំនួញ (Businessman), សហគ្រិន (Entrepreneur), etc., be helpful too. It will enable you to talk business deals in the native language and remove language barriers. Thus, this blog has prepared fresh content on Khmer business vocabulary and common phrases you can use to communicate with Cambodian people. Want to learn more? Continue reading and learn Khmer in detail.

Khmer Business Vocabulary: 8 Essential Words You Need

Cambodia has always been dominant in business sectors concerning textiles and tourism in the Asian continent. They have been among the largest contributing sectors to its economic growth and are still increasing rapidly. However, talking about its business culture, the rules tend to be tilted toward more conservative ways. People dress formally and conduct themselves professionally. More importantly, punctuality is given importance. If you come from a very flexible workspace, shifting to Cambodian customers and business environment might challenge you.

As we talk about the regulations, language is another crucial factor. Although English is widely adopted in capital cities, the prevalent business language is still essentially the Khmer language. Thus, the spoken practice of the native language will become necessary for you when it comes to communication and bonding. It is not only a way to respect the cultural setting of the country, but it will also help you in different situations with diverse people.

So, below we will learn a few words related to business that you must know in detail with pronunciation. Later, we will utilize more specific terms to improve your vocabulary.

1. Business – អាជីវកម្ម

អាជីវកម្, pronounced as achivokam, is the word for business in the Khmer language. You can also use ហនិច្ជកម្ផ, which says h ni chch k m, as an alternative. In this language, this word is synonymous with words like commerce, trade, or finance.

2. Businessman – អ្នកជំនួញ

What will you call yourself in Cambodia? It is អ្នកជំនួញ, which says businessman in the local style. Anakchomnuonh is the pronunciation for this word, and it is a must-know word that will help your form phrases and interact easily. For the word businesswoman in the Khmer dictionary, you can say ស្រ្ដី​អ្នកជំនួញ (srdi​ anakchomnuonh).

3. Entrepreneur – សហគ្រិន

Pronounced as sahakrin, សហគ្រិន is the next significant word you need to know. You will hear the word សហគ្រិន, meaning entrepreneur, naturally in the business sector. So, before you try to make your profit through finance, you must undoubtedly use this opportunity of learning native words like this one to impress the locals.

4. Enterprise – សហគ្រាស

How can we miss សហគ្រាស after learning the word entrepreneur in the Cambodian language? Pronounced as sahakreas, enterprise is another business word that will help make phrases easier. This is a general term which can be used in various interactions.

5. Retail – លក់​រាយ

The next word is លក់​រាយ, which says lk​ reay. Cambodia is one of the fastest growing and most sustainable retail markets so knowing this word can certainly help you out when communicating with the locals.

6. Employment – ការងារ

When it comes to business, knowing the word ការងារ (karngear) is important. Whether a local or international business workplace, karngear is one thing one cannot ignore. In recent times, the statics have recorded that the distribution of employment among Cambodians has increased. Especially in terms of the labor force participation rate, Cambodia amounts the highest in the Pacific region. Most employed people in the country are around 16-64. So, topics of buying trade preferences and reaching employment level will keep you entirely busy during your journey.

7. Market – ទីផ្សារ

Another common term that you will keep hearing during your services is ទីផ្សារ, pronounced as tiphsaear. Although lost in the beauty of the mountains, Cambodians are far more advanced at creating market deals than other countries. As already mentioned, the country is rapidly growing economically, and the enhancement of the market system has been one of the main reasons. If you are interested in the Khmer Market, you will find many opportunities from potential business partners.

8. Customer- អតិថិជន

Lastly, the most vital part of a successful business is the price one pays to keep the customers happy. Known as atethechon, customer service in Cambodia has always been under strict scrutiny. A company can only be successful if it satisfies its customers, and Khmer people have taken that to the next level by adding notions such as “full refund on a return, if not satisfied.” In fact, many customer service jobs have also opened throughout the years, allowing an increase in employment and betterment in the service sector.

Business Vocabulary In The Khmer Language

Khmer business vocabulary

This section will go through all the words related to the business environment. From corporate to merchant, you will encounter every word that will help you form sentences in the future. So, let’s not waste more time and start immediately!

A-C

EnglishKhmerPronunciation
Accountsគណនីkonni
Advertisingការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មkarophsaay peanechchokam
Actuaryគណនេយ្យករkonneyyokar
Adviceដំបូន្មានdambaunman
Auditorសវនករsavonokar
Annual fundមូលនិធិប្រចាំឆ្នាំmoulnithi bracheachhnam
Approvalការយល់ព្រមkar ylprom
Abilityសមត្ថភាពsamotthaphap
Assetទ្រព្យសកម្មtropyosakam
Authorityអាជ្ញាធរachnhathor
Appointតែងតាំងtengtang
Applyអនុវត្តanouvot
Amountចំនួនទឹកប្រាក់chamnuon tukabrak
Administrationរដ្ឋបាលrodthabal
Balanceតុល្យភាពtolyphap
Bankingធនាគារthneakear
Budgetថវិកាthvikea
Brandម៉ាកmeak
Benchmarkគោលkol
Brokerឈ្មួញកណ្តាលchhmuonh k nta l
Base rateអត្រាមូលដ្ឋានatra moulodthan
Buildingអាគារakar
Buy outទិញចេញtinh chenh
Bonusប្រាក់រង្វាន់brak rongvean
Bondមូលបត្របំណុលmoulobatr bamnol
Capitalរាជធានីreachtheani
Candidateបេក្ខជនbekkhachon
Cashសាច់ប្រាក់sachbrak
Creditឥណទានintean
Corporateសហការsahkar
Consumerអ្នកប្រើប្រាស់anakabrae brasa
Currencyរូបិយប័ណ្ណroubeybn
Central bankធនាគារកណ្តាលthneakear k nta l

D-F

EnglishKhmerPronunciation
Discountបញ្ចុះតម្លៃbanhchouhtamlei
Depositដាក់ប្រាក់dak brak
Dataទិន្នន័យtinnony
Dividendភាគលាភpheakleaph
Direct investmentការវិនិយោគផ្ទាល់kar viniyok phtal
Deflationបរិត្តផរណាbrittapharnea
Demandតម្រូវការtamrouvkar
Decisionការសម្រេចចិត្តkarosamrech chet
Departmentនាយកដ្ឋានneayokadthan
Editorកម្មវិធីនិពន្ធkammovithi nipon
Equityសមធម៌samothmr
Economyសេដ្ឋកិច្ចsedthakech
Exchangeផ្លាស់ប្តូរphlasa btau r
Earningប្រាក់ចំណូលbrakchamnaul
Expenseការចំណាយkar chamnay
Equipmentបរិក្ខារbrikkhear
Establishបង្កើតbangkeut
Elasticityភាពបត់បែនpheap btben
End-userអ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយanakabrae brasa​ chongokraoy
Firmរឹងមាំrungmoam
Financeហិរញ្ញវត្ថុheronhnhovottho
Franchiseហ្វ្រេនឆាយhv re n chay
Featureលក្ខណៈlokkhan
Fixed-rateអត្រាថេរatra ther
Fundមូលនិធិmoulnithi
Freelanceឯករាជ្យekreach
Full timeពេញ​មោ៉​ងpenh​ mo​ ng
Financial yearឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុchhnam heronhnhovottho
Fiscal policyគោលនយោបាយសារពើពន្ធkolonyobeay sarpeupon
Flexibilityភាពបត់បែនpheap btben
Foreign exchangeអត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់​បរទេសatra​ btau​ r​ brak​ bartes
Futureអនាគតaneakot

G-M

EnglishKhmerPronunciation
Goodsទំនិញtomninh
Goalគោលដៅkoldaw
Gross productផលិតផលសរុបphlitaphl saroub
Goldមាសmeas
Guaranteeធានាtheanea
Hyperinflationអតិផរណាខ្ពស់atepharna khpasa
Human resourceធនធានមនុស្សthontheanomnous
Headlineចំណងជើងchamnangcheung
Handoutខិត្តប័ណ្ណkhettabn
Hedge fundsមូលនិធិការពារmoulnithi karpar
House priceតម្លៃផ្ទះtamlei phteah
Income taxពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូលponth​ leu​ brak​ chamnaul
Inflationអតិផរណាatepharna
Insuranceធានារ៉ាប់រងtheaneareabrong
Interestការប្រាក់kar brak
Investmentការវិនិយោគkar viniyok
Invoiceវិក្កយបត្រvikkayobat
Jobការងារkarngear
Joint accountគណនីរួមkonni ruom
Lawyerមេធាវីmetheavi
Loanប្រាក់កម្ចីbrakkamchi
Liabilityទំនួលខុសត្រូវtomnuol khosatrauv
Leverageអានុភាពanoupheap
Lossការបាត់បង់karbatbng
Labourពលកម្មpolokam
Liquid assetទ្រព្យសកម្មtropyosakam
Lawsuitបណ្តឹងb ntoe ng
Moneyលុយlouy
Managementការគ្រប់គ្រងkarokrobkrong
Merchantឈ្មួញchhmuonh
Mutual fundមូលនិធិទៅវិញទៅមកmoulnithi towvinhtowmok
Mortgageបញ្ចាំbanhchoam

N-Z

EnglishKhmerPronunciation
Negotiateចរចាcharcha
Non-profitមិនចំណេញmin chamnenh
National debtបំណុលជាតិbamnol cheate
Net priceតម្លៃ​សុទ្ធtamlei​ sot
Networkបណ្តាញb nta nh
Outsourceប្រភពខាងក្រៅbraphp khangokraw
Opportunityឱកាសaokas
Officeការិយាល័យkariyealy
Offerការផ្តល់ជូនkar phtal choun
Outputទិន្នផលtinnophal
Overdraftលើសច្បាប់leusa chbab
Overdueហួសកាលកំណត់huosa kalkamnt
Programកម្មវិធីkammovithi
Part-timeក្រៅ​ម៉ោងkraw​ maong
Penaltyពិន័យpiny
Policyគោលនយោបាយkolonyobeay
Profitប្រាក់ចំណេញbrakchamnenh
Permissionការអនុញ្ញាតkaroanounhnhat
Proposalសំណើsaamnae
Payoutការទូទាត់kar touteat
Privacyឯកជនភាពekachn pheap
Riskហានិភ័យhaniphy
Receiptបង្កាន់ដៃbangkeandai
Refundសងប្រាក់វិញ។sang brak vinh
Researchស្រាវជ្រាវsravochreav
Rangeជួរchuor
Serviceសេវាកម្sevakam
Stockភាគហ៊ុនpheakhoun
Supplyការផ្គត់ផ្គង់kar phkatphkang
Signatureហត្ថលេខាhatthalekhea
Sponsorអ្នកឧបត្ថម្ភanak ubattham
Targetគោលដៅkoldaw
Tradeពាណិជ្ជកម្មpeanechchokam
Taskកិច្ចការkechchakar
Unionសហភាពsahpheap
Unitឯកតាekta
Vacancyទំនេរtomner
Valueតម្លៃtamlei
Withdrawដកdak
Workerកម្មករkammokar
Yieldទិន្នផលtinnophal

Regular Business Phrases To Practice

Khmer business words
EnglishKhmerPronunciation
It was nice doing business with youវាល្អណាស់ក្នុងការធ្វើជំនួញជាមួយអ្នកvea la nasa knong kar thveuchomnuonh cheamuoy anak
What is the deal?តើកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាអ្វី?tae kechch promoprieng kuchea avei?
Please present your agendaសូមបង្ហាញរបៀបវារៈរបស់អ្នក។saum bangheanh rbiebvear robsa anak
The company needs more workforceក្រុមហ៊ុនត្រូវការកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមkromhoun trauvkar kamleang polokamm banthem
The meeting has been postponedកិច្ចប្រជុំត្រូវបានពន្យារពេលkechchabrachoum trauv ban ponyearpel
I like your ideaខ្ញុំចូលចិត្តគំនិតរបស់អ្នក។khnhom chaulchett koumnit robsa anak
We cannot cut corners at this pointយើងមិនអាចកាត់ជ្រុងនៅចំណុចនេះបានទេ។yeung min ach kat chroung now chamnoch nih ban te
We need to focus on profitsយើងត្រូវផ្តោតលើប្រាក់ចំណេញyeung trauv phtao t leu brakchamnenh

Over To You!

Could you relate to any of the words described above? Every word will help you associate with your business partners and interact effortlessly with proper native phrases. As we learned, Cambodians are strict with their language. Therefore, such a skill will make deals clear and allow your partner to build trust and hope in you.

However, if you have not yet learned the basic words, download the Ling App from App Store or Play Store immediately! Without the basics, learning further can be a hassle. Be it animal vocab or common everyday phrases, you will find everything in Ling. So, don’t waste your time!

Learn With Ling App

Learn Khmer With Ling

Ling app is the best app for beginners to learn Khmer. It provides content through videos, audio, and pictures on various topics such as disaster vocab, Music types, flavors, and many more. It is easy to use, simple, and an informative source through which you get to learn translations along with the latest facts that will enhance your general knowledge.

Moreover, if you wish to learn more languages, you can do so, as Ling covers more than 60 languages with the help of expert writers. You must download the app and use it for free on your computer, mobile, or any device of your choice. So, have fun learning with Ling and support us by sharing it with your eager friends!

Leave a Reply