16 Best Ways To Say Goodnight In Khmer

Saying Goodnight in Khmer like Réatri Suŏ Sdei (រាត្រីសួស្តី ) is one of the basic phrases that you need to know to communicate with the locals. It is not just about some sort of greetings but it is also a nice way to end the day with someone. In this blog, you will learn not only how to say Goodnight in Khmer but will also learn different ways to say it.

 

 

How To Say Goodnight In The Khmer Language

Khmer is the official language in Cambodia. Learning different Khmer Greetings is actually a must when you want to go to Cambodia. It is a nice way to start a conversation with the locals. It will make them feel that you really appreciate and respect their culture. There are a variety of words and phrases that you can start with but in this blog, we will focus only on how to say Goodnight in the Khmer language.

After a long, tiring but fun trip across Cambodia, it is nice to know how to end the night with people who have been a significant part of your day. It is like saying ‘Goodbye’ and ‘Thank you at the same time. So if you are wondering how to say Goodnight in Khmer here are the things that you should learn.

Reatrei Suo Sdei (រាត្រីសួស្តី )

This is the common way to say Goodnight in Cambodia whether spoken or written. You can use this both for formal and informal communication. Do not forget to use sampeah as a sign of politeness. Pronunciation is also important so make sure to pronounce it right to avoid misunderstanding. Reatri means night, Suo Sdei means ‘hello’ or greetings so if you combine them together it is like greeting the night or the night greets you.

 

Different Ways To Say Goodnight In Khmer

“Starlight, star bright, first star I see tonight. I wish I may, I wish I might have the wish I wish tonight.” This way of saying Goodnight might be familiar for most people. If you are familiar with this someone had really put an effort to put you in a very nice and peaceful sleep. This is also a piece of evidence that proves that a simple Goodnight is a way of telling someone that you care for them.

Wishing someone Goodnight can be expressed in different ways. Check out the words and phrases below to learn some ways how to say Goodnight in Khmer.

Saying Goodnight To Someone

The word Goodnight is enough to end the day and wish someone to have a good night’s sleep but you can be a little extra. Try using the following words/phrase to wish someone Goodnight:

KhmerPronunciationTranslation
សុ​បិ​ន្ត​ល្អSoben-L’orSweet dreams
គេងលក់​ស្រួលណា៎Keng-Lok-Sruol-NaSleep well / Have a good sleep
គេងឱ្យស្កប់ណា៎Keng-Aoy-Skab-NaSleep tight
បិទភ្លើងBet-PhleungLights out
រហូតដល់​ថ្ងៃស្អែកRohout-Dal-Thngai-S’aekUntil tomorrow
ជួបគ្នាពេលព្រឹកChuob-Knea-Pel-PruekSee you in the morning

Saying Goodnight To Children

Have you ever experienced being tucked into bed by your Mom or Dad? Do you remember how it feels? Parents usually establish a bedtime routine with their children. Most of the children love it when parents say Goodnight to them because it makes them feel loved and secured from the monsters that might be hiding under the bed or closet. I am sure that you are familiar with the sentiment “Good night, sleep tight, don’t let the bed bugs bite.” What else can you say to children?

KhmerPronunciationEnglish Translation
រាត្រីសួស្ដីReatrei-Suo-SdeiNight Night
សុបិនឃើញម៉ាក់និងប៉ាណា៎Soben-Kheunh-Mak-Neung-Pa-NaDream about Mama and Papa
គេងឱ្យស្កប់ណាព្រះអង្គម្ចាស់តូច / ព្រះនាងតូចKeng-Aoy-Skab-Na-Preah-Ang-Mchas-Touch / Preah-Neang-TouchSleep well my little prince/princess
ដល់ពេលជិះឥន្ធនូទៅពិភពសុបិន្តរបស់កូនហើយDol-Pel-Chis-Enthenu-Tov-Piphob-Soben-Koun-HaeuyTime to ride the rainbow to dreamland!
កុំភ្លេចអធិស្ឋានផងKom-Phlech-Athithan-PongDon’t forget to pray

Of course, when talking about sleep, a lullaby should be on your top list. There are many Khmer lullabies that you can use like the one below:

KhmerPronunciationEnglish Translation
កូនអើយគេងទៅ
កុំយំអីណាកូន
បាយលាយទឹកឃ្មុំកូន
 មា្តយរៀបរួចហើយ
Koun-Euy-Keng-Tov
Kom-Yom-Ey-Na-Koun
Bay-Leay-Tuek-Khmom-Koun
M’day-Rieb-Ruoch-Haeuy
Sleep, my darling, sleep
Don’t cry, my baby.
Your rice with honey
Is already prepared.

Saying Goodnight To Your Loved One

One of the best feelings in the world is knowing that someone remembers you before the day ends even though you didn’t see each other. Saying Goodnight to your significant other whether through phone or personal is like kissing them goodnight. Here are some Khmer words and phrases that you can say to let them know that you of him/her before you go to sleep.

KhmerPronunciationEnglish Translation
រាត្រីសួស្តី សំណព្វចិត្តReatrei-Suo-Sdei-Samnap-ChetGoodnight, love
ខ្ញុំនឹងសុបិន្តឃើញអ្នកនៅយប់នេះKhnhom-Nueng-Soben-Kheunh-Neak-Nov-Yob-NihI will dream of you tonight
ខ្ញុំចង់ក្រោកឡើងមានអ្នកនៅក្បែរKhnhom-Chang-Kraok-Laeung-Mean-Neak-Nov-KbaeCan’t wait to wake up next to you
សូមសុបិន្តឃើញខ្ញុំSoum-Soben-Kheunh-KhnhomDream about me

Nowadays, wishing somebody a good night’s sleep has been part of everyone’s day. People have different ways of saying it but when you put more effort into finding a cute way on how to say ‘Goodnight’, you make it more meaningful and memorable for them. Some are contented with just saying it through words but some really exert extra effort to make it more meaningful. Thanks to technology, we are able to send good night messages, emojis, gifs, or even a voice recording. This just proves wherever you are, wishing someone Goodnight is easy.

Why Do We Say Goodnight?

Goodnight is a popular greeting that has been a part of our everyday routine. There is no clear reason why people greet each other Goodnight but some believe that it is as important as ‘Good Morning’. It is a nice thing to say especially after a long tiring day. It somehow gives you the feeling of comfort and peace knowing that you are ending your day well.

Whatever the reason is, saying Goodnight might mean different things. It can be a way of wishing someone a peaceful night’s sleep, a way of wishing someone to enjoy the rest of the day or a way of saying to our loved ones that we love them. Saying Goodnight is actually a way of letting someone know that you care for them.

 

Traveling To Cambodia? Start Learning Cambodian Language – Khmer

Now that you learn how to say ‘Good Night’ in Khmer, let’s go beyond that. Visiting Cambodia will require you to learn more Khmer words and phrases for travel that you can use when asking for directions, ordering food, shopping, greeting somebody, and many more. Learning to say Goodnight is just a step. Although some Cambodians know how to speak English, you should remember that Khmer is the language that is widely spoken across the country. So, you might want to bring with you some phrases that would come in handy.

Many people think that learning languages are hard. Yes, you may find it hard at first but with the right tool and motivation, everything will be easier. You can expand your vocabulary through Ling App. You can also visit the site to read blogs like this. With this, your language learning experience is achievable with just a click on your gadgets.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time