Learn 7 Best Armenian Slang Words With Examples

Armenian Slang Words

Would you like to get educated about the most common slang in Armenian? You might know most of the Armenian phrases but can you understand or use all of the Armenian slang? In this article, we will walk you through some of the amazing Armenian slang words, so let’s get started!

Armenian slang words

Since the Armenian language is constantly changing, there are always new Armenian slang words being generated both in Eastern as well as Western Armenian. Let’s look at each slang word and learn how to use it properly.

կա (Ka)

The slang word կա (Ka) is a versatile one. Armenians use this for almost everything. They genuinely love this slang word because of its versatility. The Armenians got it from the Beirutsi/Halebtsi.

This word means “there is”. But if you look at the meaning that it implies for most Armenians, then you might want to classify this slang word as an interjection and not a preposition or adverb of place.

կա (Ka) serves the same purpose that the word “wow” or “woah” in English does. Armenians it in a pleasant way when they are surprised by something and it is a pleasant surprise.

Here are some situations for you to learn the usage of this slang word and then use it where it applies.

Armenian Slang Words Promotion

When someone gets promoted

English TranslationArmenian PhrasesRomanized Armenian
A: Hey, there is good news!A: Hey, լավ նորություն կա:A: Hey, lav norut’yun ka:
B: Sure, what is it?B: Իհարկե, ինչ է դա:B: Iharke, inch’ e da:
A: I just promoted.A: Ես հենց նոր առաջխաղացում եմ արել:A: Yes hents’ nor arrajkhaghats’um yem arel:
B: Wow, that’s amazing. I need a treat now!B: կա, դա զարմանալի է: Ինձ հիմա բուժում է պետք:B: Ka da zarmanali e: Indz hima buzhum e petk’:

When Someone Has A Baby

English TranslationArmenian PhrasesRomanized Armenian
A: Here are some sweets for you.A: Ահա մի քանի քաղցրավենիք ձեզ համար:A: Aha mi k’ani k’aghts’ravenik’ dzez hamar:
B: Thank’s a lot! What are they for?B: Շատ շնորհակալ եմ: Ինչի՞ համար են դրանք։B: Shat shnorhakal yem: Inch’i՞ hamar yen drank’.
A: Well, my wife and I just had a baby.Պատասխան. Դե, ես և կինս հենց նոր երեխա ունեցանք:Pataskhan. De, yes yev kins hents’ nor yerekha unets’ank’:
B: Wow, I am so happy for you guys. Can’t wait to meet the baby.B: կա, ես շատ ուրախ եմ ձեզ համար, տղաներ: Չեմ համբերում երեխայի հետ հանդիպմանը:B: Ka, yes shat urakh yem dzez hamar, tghaner: CH’em hamberum yerekhayi het handipmany:

When someone looks fabulous

English TranslationArmenian PhrasesRomanized Armenian
A: I clicked some photos today.A: Ես այսօր սեղմեցի որոշ լուսանկարներ:A: Yes aysor seghmets’i vorosh lusankarner:
B: I’d love to see them. Please send me.B: Ես կցանկանայի տեսնել նրանց: Խնդրում եմ ուղարկիր ինձ.B: Yes kts’ankanayi tesnel nrants’: Khndrum yem ugharkir indz.
A: Sure thing!A: Իհարկե!A: Iharke!
B: Wow, you look magnificent in that dress. You should wear such dresses more often.B. կա, դու հոյակապ տեսք ունես այդ զգեստով: Նման զգեստներ պետք է ավելի հաճախ կրել։B. Ka, du hoyakap tesk’ unes ayd zgestov: Nman zgestner petk’ e aveli hachakh krel.

Կա, հա՜ (Ka, ha՜)

A great way to agree with someone is to emphasize what they are asking. How would you feel if you are asking/telling someone something and they respond enthusiastically with something like “yeah man! totally”.

That would be great, right? Why not learn a similar slang to help your Armenian friends know that you are interested in talking to them. The Armenian slang word which might place the English expression “yah man!” is Կա, հա՜ (Ka, ha՜).

You can use it in several situations but it would be mostly used while talking to someone you know. It’s better not to use it in professional settings since it’s slang and that too a casual one.

Armenian Slang Words Homework

Examples Of Armenian Slang Words And Phrases

English TranslationArmenian PhrasesRomanized Armenian
I am so done with this government.Ես վերջացրել եմ այս կառավարությանը.Yes verjats’rel yem ays karravarut’yany.
Yeah, man! So am I.Կա, հա՜ Ես նույնպես.Ka, ha՜ Yes nuynpes.
I need to do my homework.Ես պետք է անեմ իմ տնային աշխատանքը:Yes petk’ e anem im tnayin ashkhatank’y:
Yeah, man! We are getting late.Կա, հա՜ Մենք ուշանում ենք։Ka, ha՜ Menk’ ushanum yenk’.
I don’t understand why they are not panicking.Չեմ հասկանում, թե ինչու խուճապի մեջ չեն։CH’em haskanum, t’e inch’u khuchapi mej ch’en.
Yeah man! Same here, it is beyond my understandingԿա, հա՜ Նույնը այստեղ, դա իմ հասկացողությունից վեր էKa, ha՜ Nuyny aystegh, da im haskats’voghut’yunits’ ver e

Հա, կա՜ (Ha, ka՜)

No, this is not a mistake. This might look like a mistake to you since this is a reversed version of the previous slang word that you have learned: Կա, հա՜ (Ka, ha՜). However, Հա, կա՜ (Ha, ka՜) is genuinely another slang in the Armenian language.

It is usually used to express The same thing as the previous one, just with a lack of interest. You can say it when you either don’t care about what you’re being told or you are bored by it. If someone seems to be talking nonsense, feel free to use it.

However, you should not use it with the people whom you respect since it might offend them. It might be funny to say this after someone has narrated an entire story. Their response would be interesting. It might be funny and people would laugh, or it might result in asking you to say goodbye forever.

So it is important to note that its usage is confined to a person who is either your friend or very close to you.

Examples

English TranslationArmenian PhrasesRomanized Armenian
Did you like my joke?Ձեզ դուր եկավ իմ կատակը:DZez dur yekav im kataky:
Yeah man! That wasn’t funny.Հա, կա՜ Դա ծիծաղելի չէր:Ha, ka՜ Da tsitsagheli ch’er:
We should go outside.Պետք է դուրս գանք։Petk’ e durs gank’.
Yeah man! Sure!Հա, կա՜ Իհարկե!Ha, ka՜ Iharke!
Do you like eating cake?Սիրու՞մ եք տորթ ուտել։Siru՞m yek’ tort’ utel.
Yeah, man!Հա, կա՜Ha, ka՜

Չե, կա՜ (CH’e, ka՜)

The slang word Չե, կա՜ (CH’e, ka՜) means “no, man. You use this slang word when you do not want something. The word Չե (che) in itself means “no”. So that makes sense considering all the points that you have previously learned about.

Feel free to use it in most situations when you feel irritated. Or genuinely don’t want to do something. Armenian people tend to use this slang unintentionally. Whenever they don’t want something, they simply say Չե, կա՜ (CH’e, ka՜)

Examples

English TranslationArmenian PhrasesRomanized Armenian
Do you want this drink?Ցանկանու՞մ եք այս ըմպելիքը:Ts’ankanu՞m yek’ ays ympelik’y:
No, man!Չե, կա՜CH’e, ka՜
Would you like some tea?Կցանկանայիք մի փոքր թեյ?Kts’ankanayik’ mi p’vok’r t’ey?
No, man!Չե, կա՜CH’e, ka՜
Do you need a best friend?Ձեզ պետք է լավագույն ընկեր:DZez petk’ e lavaguyn ynker:
No, man!Չե, կա՜CH’e, ka՜
Can you do me a favor?Կարող ես ինձ մի լավություն անել?Karogh yes indz mi lavut’yun anel?
No, man!Չե, կա՜CH’e, ka՜
Is this Iran?Սա Իրանն է՞Sa Irann e՞
No, man!Չե, կա՜CH’e, ka՜

ջան (Jan)

The word ջան (jan) means dear. It seems to be similar to the word Janam in Farsi/Persian which also means dear or love. There are several people that you want to make feel special. It is the slang of endearment in Armenian.

This is not a formal version of calling someone dear or a loved one. Instead, it should only be used with the people whom you love. A random Armenian stranger might take an offense if you call them ջան (Jan).

վայ (Vay)

Let’s also learn about a slang word that you can use to imply that you are thinking about something or something that has genuinely shocked you. վայ (Vay) is a slang word that most Armenians use in their everyday speech when they are shocked at something.

You can also use this when you want to show that you have acknowledged something. It serves both the function of “oh and wow” in Armenian.

աման (Aman)

Armenian is the first place where Christianity prevailed and thus the entire world followed the similar concepts brought to them. The influence of religion is a lot in Armenian culture, and even in their speech.

Such a religious slang in Armenian is աման (Aman) which people say when they mean to say something like “Oh God” or “Oh Lord”.

Need A Recap? A List Of Armenian Slang Words To Memorize

We hope you’ve learned a lot of Armenian words so far! If you need more time to practice, try learning some of these words with an Armenian friend. Along the way, you’ll need to take a rest and have some time to crack jokes or funny phrases in Armenian to keep that interest going. Here are some of the Armenian slang words that you can create sentences with:

  • կա (Ka) – woah
  • Ka, ha (Կա, հա՜) /Ha, ka՜ (Հա, կա՜) – for real, yeah man!
  • CH’e, ka՜ (Չե, կա՜) – no man
  • Jan (ջան) – dear
  • Vay (վայ) – oh! or wow!
  • Aman (աման) – Oh God or Oh Lord
Learn Armenian Ling App

Learn more about the Armenian Language

Now that you know all the basic words and all the essential phrases, you can easily have a proper conversation with an Armenian person. If Armenia is a new country for you then you should learn many things in Armenian like Armenian idioms, funny Armenian phrases, and traditional market popular phrases. It’s the best time to learn Armenian with some of these lessons to guide you.

The Armenian language has a lot to offer. If you speak English, then the Ling app makes it easy to speak Armenian. If you wish to learn other languages then you can find them easily on the Ling app as well.

You can also learn about Happy New Year In Armenian and nationalities and country names in Armenian on the app. The time to memorize Armenian vocabulary is now. And what’s the best way to do so? By downloading the Ling app on your Play Store or App Store! Happy Learning!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time