30+ Easy Thai Homestay Phrases For A Fun Experience!

Thai homestay phrases

So you’ve decided to dive headfirst into the fun and vibrant world of Thai homestays, huh? Good for you, fearless adventurer! But hold your elephants, my friend, because navigating the linguistic jungle can be a bit tricky. Fear not! We’re here to equip you with the ultimate arsenal of Thai homestay phrases and words that will make you the talk of the tuk-tuk. Wink-wink!

From charming greetings like S̄wạs̄dī (สวัสดี) to Xr̀xy māk (อร่อยมาก), that translates to ‘this food is so delicious,’ we’ve got you covered. So strap on your phrasebook, and let’s get ready to rock the Thai Homestay experience like a pro!

The Amazing Thai Hospitality

Thai culture and hospitality are renowned worldwide and are the secret ingredient that makes Thailand the top choice for foreign tourists in Southeast Asia. From the moment you step foot in the country, you’ll be embraced by the warm smiles, genuine friendliness, and graciousness of the Thai people. They go above and beyond to ensure your comfort and enjoyment, treating you like an honored guest. Whether you’re exploring bustling cities or tranquil villages, Thai locals are always ready to assist, guide, and make you feel at home.

Thai homestay phrases - wooden homestay

Thailand: A Paradise For Travelers

The combination of stunning landscapes, rich cultural heritage, tantalizing cuisine, vibrant festivals and culture, and a welcoming atmosphere make Thailand a sought-after tourist destination. It’s a place where ancient temples coexist with modern luxury, where you can bask in tropical beaches or get lost in bustling markets. Thailand offers a perfect blend of relaxation, adventure, and cultural immersion, leaving visitors enchanted and eager to return for more of its unique hospitality and unforgettable experiences.

Useful Thai Homestay Phrases

If you’re tired of the usual haggling related to hotel staff and hotel rooms, or would simply like to find cheaper rooms, it is time to plan a Thai homestay adventure. And we have your back with a quick lesson to brush up on your Thai linguistic skills. Don’t worry, we won’t teach you the usual phrases like mai chai (not) or mai pen rai (it’s ok/ it doesn’t matter). No, no, we’re diving deeper into the linguistic jungle of Thai homestays, where the true fun lies. So buckle up for the ride, fellow adventurers!

Thai homestay phrases - buddha

Thai Phrases To Inquire About Accommodation

EnglishThaiPronunciationSound
I’d like to book a single/double room.ฉันต้องการจองห้องเดี่ยว/ห้องคู่C̄hạn t̂xngkār cxng h̄̂xng deī̀yw/h̄̂xng khū̀/
Can I have a room with an attached bathroom?ฉันขอห้องที่มีห้องน้ำในตัวได้ไหมC̄hạn k̄hx h̄̂xng thī̀ mī h̄̂xngn̂ả nı tạw dị̂ h̄ịm
How many people can stay in this room?ห้องนี้พักได้กี่คนคะH̄̂xng nī̂ phạk dị̂ kī̀ khn kha
Do you provide air conditioner and television in the room?คุณมีเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ในห้องหรือไม่?Khuṇ mī kherụ̄̀xng prạbxākāṣ̄ læa thorthạṣ̄n̒ nı h̄̂xng h̄rụ̄x mị̀?
Can I access the Wi-Fi?ฉันสามารถเข้าถึง Wifi ได้หรือไม่C̄hạn s̄āmārt̄h k̄hêāt̄hụng Wifi dị̂ h̄rụ̄x mị̀
Can you please send some more toilet paper to my room?คุณช่วยส่งกระดาษชำระเพิ่มในห้องของฉันได้ไหมKhuṇ ch̀wy s̄̀ng kradās̄ʹ chảra pheìm nı h̄̂xng k̄hxng c̄hạn dị̂ h̄ịm

Thai Phrases To Inquire About Rent

EnglishThaiPronunciationSound
What is the per day/ per month rent for this room?ห้องนี้ค่าเช่าต่อวัน/ต่อเดือนเท่าไหร่คะ?H̄̂xng nī̂ kh̀ā chèā t̀x wạn/t̀x deụ̄xn thèā h̄ịr̀ kha?/
Do I have to pay for amenities like Wi-Fi and laundry separately?ฉันต้องจ่ายค่าสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Wi-Fi และค่าซักรีดแยกต่างหากหรือไม่?C̄hạn t̂xng c̀āy kh̀ā s̄ìng xảnwy khwām s̄adwk chèn Wi-Fi læa kh̀ā sạkrīd yæk t̀āngh̄āk h̄rụ̄x mị̀?
Do I need to pay in advance?ฉันต้องจ่ายล่วงหน้าหรือไม่?C̄hạn t̂xng c̀āy l̀wngh̄n̂ā h̄rụ̄x mị̀?
Can you give me a different room?ขอห้องอื่นได้ไหมK̄hx h̄̂xng xụ̄̀n dị̂ h̄ịm
Do you accept payment through a card?คุณรับชำระเงินผ่านบัตรหรือไม่?Khuṇ rạb chảra ngein p̄h̀ān bạtr h̄rụ̄x mị̀?
Thai homestay phrases

Thai Phrases To Inquire About Meals

EnglishThaiPronunciationSound
How much do all the meals cost on a per-day basis?ค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่ต่อวัน?Kh̀ā xāh̄ār thậngh̄md thèā h̄ịr̀ t̀x wạn?
Is breakfast included in the room tariff?อาหารเช้ารวมอยู่ในอัตราค่าห้องพักหรือไม่?Xāh̄ār chêā rwm xyū̀ nı xạtrā kh̀ā h̄̂xng phạk h̄rụ̄x mị̀?
Do you serve breakfast in the room?คุณให้บริการอาหารเช้าในห้องหรือไม่?Khuṇ h̄ı̂ brikār xāh̄ār chêā nı h̄̂xng h̄rụ̄x mị̀?
Can you make my food less spicy?คุณสามารถทำให้อาหารของฉันเผ็ดน้อยลงได้ไหมKhuṇ s̄āmārt̄h thảh̄ı̂ xāh̄ār k̄hxng c̄hạn p̄hĕd n̂xy lng dị̂ h̄ịm
Do you also serve vegetarian or vegan food?คุณให้บริการอาหารมังสวิรัติหรืออาหารมังสวิรัติด้วยหรือไม่Khuṇ h̄ı̂ brikār xāh̄ār mạngs̄wirạti h̄rụ̄x xāh̄ār mạngs̄wirạti d̂wy h̄rụ̄x mị̀
Can I please have some hot water?ฉันขอน้ำร้อนหน่อยได้ไหมC̄hạn k̄hx n̂ả r̂xn h̄ǹxy dị̂ h̄ịm

Thai Phrases To Inquire About Local Attractions

EnglishThaiPronunciationSound
What are the popular local attractions here?สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นยอดนิยมของที่นี่คืออะไร?S̄t̄hān thī̀ th̀xngtheī̀yw nı tĥxngt̄hìn yxd niym k̄hxng thī̀ nī̀ khụ̄x xarị?
What are the opening and closing times of [local attraction]?เวลาเปิดและปิดของ [local attraction] คืออะไร?Welā peid læa pid k̄hxng [local attraction] khụ̄x xarị?
Do I need to buy a ticket to visit [local attraction]?ฉันจำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อเข้าชม [local attraction] หรือไม่C̄hạn cảpĕn t̂xng sụ̄̂x tạ̌w pheụ̄̀x k̄hêā chm [local attraction] h̄rụ̄x mị̀
Am I dressed appropriately to visit [local attraction]?ฉันแต่งตัวเหมาะสมที่จะไปเยี่ยมเยียน [local attraction]?C̄hạn tæ̀ngtạw h̄emāas̄m thī̀ ca pị yeī̀ymyeīyn [local attraction]?
Thai homestay phrases - tuk tuk motorcycle

Thai Phrases To Inquire About Local Transport

EnglishThaiPronunciationSound
How much does a tuk-tuk or taxi charge to go to [location]?ค่ารถตุ๊กตุ๊กหรือแท็กซี่ไป [location] ราคาเท่าไหร่Kh̀ā rt̄h túk túk h̄rụ̄x thæ̆ksī̀ pị [location] rākhā thèā h̄ịr̀
Is there a bus or metro station nearby?มีสถานีรถประจำทางหรือรถไฟใต้ดินในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่?Mī s̄t̄hānī rt̄h pracả thāng h̄rụ̄x rt̄hfị tı̂din nı briweṇ kıl̂ kheīyng h̄rụ̄x mị̀?
Where is the nearby tuk-tuk or taxi stand?จุดจอดรถตุ๊กตุ๊กหรือรถแท็กซี่อยู่ที่ไหนCud cxd rt̄h túk túk h̄rụ̄x rt̄h thæ̆ksī̀ xyū̀ thī̀h̄ịn
Can you book me a cab to the airport?คุณช่วยจองรถแท็กซี่ไปสนามบินให้ฉันได้ไหมKhuṇ ch̀wy cxng rt̄h thæ̆ksī̀ pị s̄nām bin h̄ı̂ c̄hạn dị̂ h̄ịm
Which is the correct bus or train to reach [destination]?รถเมล์หรือรถไฟสายใดที่ถูกต้องในการไปถึง [destination]?Rt̄hmel̒ h̄rụ̄x rt̄hfị s̄āy dı thī̀ t̄hūk t̂xng nı kār pị t̄hụng [destination]?

Basic Phrases To Show Courtesy

EnglishThaiPronunciationSound
Thank you very muchขอบคุณมากK̄hxbkhuṇ māk
Can I help you with something?มีอะไรให้ช่วยไหม?Mī xarị h̄ı̂ ch̀wy h̄ịm?
I really like the food hereฉันชอบอาหารที่นี่มากC̄hạn chxb xāh̄ār thī̀ nī̀ māk
I am happy to be hereฉันมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่C̄hạn mī khwām s̄uk̄h thī̀ dị̂ xyū̀ thī̀ nī̀
I learned a lot from you, thank youฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากคุณ ขอบคุณC̄hạn dị̂ reīyn rū̂ xarị mākmāy cāk khuṇ k̄hxbkhuṇ
Thai homestay phrases - boats

4 Quick Tips For A Fun Homestay Experience

  1. Embrace the ‘sanook’ spirit: Don’t be afraid to let loose and join in the laughter and festivities during your homestay experience.
  2. Learn a few basic Thai phrases: Knowing a few essential Thai phrases can go a long way in building connections and showing respect to your hosts.
  3. Dress modestly and respectfully: Thai culture values modesty, so opt for clothing that covers your shoulders and knees. It’s important to dress appropriately, especially when visiting temples or participating in local events. Remove your shoes when entering someone’s home or sacred spaces.
  4. Participate in cultural activities: Take part in activities like Thai cooking classes, traditional dance lessons, or visiting local markets. Engaging with the local culture will enrich your experience and create unforgettable memories.

Learn Thai With Ling

You can learn many such Thai phrases on the Ling platform, where all the well-curated language-learning content available will help you improve your Thai language skills. And to take one step further in your learning journey, we would suggest you get your hands on the Ling app that boasts language-learning experiences in 60+ languages! Not only that, you get to have fun as you learn the ABCs of a new language, all thanks to its gamified interface and fun features like bite-sized lessons, cool quizzes, and interactive exercises.

So, without further ado, go to Google Play Store or App Store and download the free Ling app now!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time