Shapes In Punjabi: 15+ Important You Should Learn

Shapes In Punjabi Ling

You might not think much about it, but shapes are actually the building blocks of our existence. From the gadgets we use to the patterns that adorn our surroundings, they are everywhere. In the captivating language of Punjabi, it’s crucial to know how to describe and recognize these shapes to communicate and grasp ideas in fields like mathematics, architecture, and art with ease. This article takes you on a journey into the realm of shapes in Punjabi, where common and intricate forms are unraveled and their Punjabi translations are revealed. If you’re a student, teacher, or simply intrigued by the language, this guide is the perfect starting point to explore the mesmerizing world of shapes in Punjabi. Let’s get started!

Bonus Point. Create shapes flashcards and print them out for a better experience.

Basic Shapes In Punjabi

Shapes In Punjabi Ling

Shapes play a crucial role in our daily lives, from the objects we interact with to the designs we see in architecture and art. In this section, we’ll focus on the basic shapes and their translations in Punjabi.

EnglishPunjabiRomanization
ArrowਤੀਰTīra
CircleਚੱਕਰCakara
CrescentਚੰਦਰਮਾCadaramā
CrossਕਰਾਸKarāsa
CubeਘਣGhaṇa
CylinderਸਿਲੰਡਰSilaḍara
DecagonਡੇਕਾਗਨḌēkāgana
DiamondਹੀਰਾHīrā
EllipseਅੰਡਾਕਾਰAḍākāra
HeartਦਿਲDila
HeptagonਹੈਪਟਾਗਨHaipaṭāgana
HexagonਹੈਕਸਾਗਨHaikasāgana
MinusਘਟਾਓGhaṭā’ō
MultiplicationਗੁਣਾGuṇā
NonagonਨੋਨਾਗਨNōnāgana
Octagonਅਸ਼ਟਭੁਜAśaṭabhuja
OvalਓਵਲŌvala
Parallelogramਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮPairalalōgrāma
PentagonਪੈਂਟਾਗਨPaiṇṭāgana
PlusਪਲੱਸPalasa
RhombusਰੋਮਬਸRōmabasa
Right Triangleਸੱਜਾ ਤਿਕੋਣSajā Tikōṇa
RingਰਿੰਗRiga
Scalene Triangleਸਕੇਲੀਨ ਤਿਕੋਣSakēlīna Tikōṇa
Semi-Circleਅਰਧ-ਚੱਕਰAradha-Cakara
SquareਵਰਗVaraga
StarਤਾਰਾTārā
Trapezoidਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੌਇਡṬraipīzau’iḍa
TrefoilTrefoilTrefoil
TriangleਤਿਕੋਣTikōṇa

Circle

Circle Ling
EnglishPunjabiRomanization
Arc Lengthਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈCāpa Dī Labā’ī
Arc Of A Circleਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਚਾਪIka Cakara Dā Cāpa
Central Angleਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣKēndarī Kōṇa
ChordਤਾਰTāra
CircleਚੱਕਰCakara
CircumferenceਘੇਰਾGhērā
Concentric Circlesਕੇਂਦਰਿਤ ਚੱਕਰKēndarita Cakara
Congruent Circles Circles With Theਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸਰਕਲ ਚੱਕਰDē Nāla Ikasāra Sarakala Cakara
DiameterਵਿਆਸVi’āsa
GeometryਜਿਓਮੈਟਰੀJi’ōmaiṭarī
Inscribed Angleਲਿਖਿਆ ਕੋਣLikhi’ā Kōṇa
Major Arcਮੇਜਰ ਆਰਕMējara Āraka
Minor Arcਮਾਈਨਰ ਆਰਕMā’īnara Āraka
Radii Of The Circleਚੱਕਰ ਦੀ ਰੇਡੀਆਈCakara Dī Rēḍī’ā’ī
RadiusਰੇਡੀਅਸRēḍī’asa
Secant Of A Circleਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੀਕੈਂਟIka Cakara Dā Sīkaiṇṭa
Semicircleਅਰਧ ਚੱਕਰAradha Cakara
Tangent To A Circleਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਈ ਸਪਰਸ਼Ika Cakara La’ī Saparaśa

Triangle

Triangle Ling
Triangle
EnglishPunjabiRomanization
Acute Angleਤੀਬਰ ਕੋਣTībara Kōṇa
Acute Triangleਤੀਬਰ ਤਿਕੋਣTībara Tikōṇa
Congruent Trianglesਇਕਸਾਰ ਤਿਕੋਣIkasāra Tikōṇa
Equilateral Triangleਸਮਭੁਜ ਤਿਕੋਣSamabhuja Tikōṇa
Hypotenuseਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼Hā’īpōṭēni’ūza
Isosceles Triangleਆਈਸੋਸੀਲਸ ਤਿਕੋਣĀ’īsōsīlasa Tikōṇa
Obtuse Angleਓਬਟਸ ਐਂਗਲŌbaṭasa Aiṅgala
Obtuse Triangleਮੋਟਾ ਤਿਕੋਣMōṭā Tikōṇa
Pythagorean Theoremਪਾਇਥਾਗੋਰਿਅਨ ਥਿਊਰਮPā’ithāgōri’ana Thi’ūrama
Right Angleਸੱਜੇ ਕੋਣSajē Kōṇa
Right Triangleਸੱਜਾ ਤਿਕੋਣSajā Tikōṇa
Scalene Triangleਸਕੇਲੀਨ ਤਿਕੋਣSakēlīna Tikōṇa
Similar Trianglesਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਤਿਕੋਣMiladē-Juladē Tikōṇa
TriangleਤਿਕੋਣTikōṇa

Common Questions About Shapes

Common Questions About Shapes Ling

Want to interact with the locals? Make your communication easier by using these common questions about shapes!

EnglishPunjabiRomanization
Can you count the number of circles in the image?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?Kī tusīṁ citara vica cakarāṁ dī giṇatī giṇa sakadē hō?
Can you count the number of edges in the shape shown?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?Kī tusīṁ dikhā’ē ga’ē ākāra vica kināri’āṁ dī giṇatī giṇa sakadē hō?
Can you identify the shape depicted in the figure?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?Kī tusīṁ citara vica darasā’ē ākāra dī pachāṇa kara sakadē hō?
Can you name the shape shown?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?Kī tusīṁ dikhā’ī ga’ī śakala dā nāma dē sakadē hō?
Can you name the shapes shown?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?Kī tusīṁ dikhā’ē ga’ē ākārāṁ nū nāma dē sakadē hō?
Can you tell me how many corners are present in the given shape?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?Kī tusīṁ mainū dasa sakadē hō ki ditē ākāra vica kinē kōnē maujūda hana?
How many squares can you see in this diagram?ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?Tusīṁ isa citara vica kinē varaga dēkha sakadē hō?
Please list the number of edges, vertices, and faces for the given shape.ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਸਿਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।Kirapā karakē ditē ākāra la’ī kināri’āṁ, siri’āṁ atē cihari’āṁ dī sakhi’ā sūcībadha karō.
What is the name of a shape with ten sides?ਦਸ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ?Dasa pāsi’āṁ vālī śakala dā kī nāma hai?
What shape is depicted in the figure?ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?Citara vica kisa ākāra nū darasā’i’ā gi’ā hai?

Useful Sentences About Shapes

Useful Sentences About Shapes Ling

When learning languages, it’s not enough that you know the translations! To make it easier for you to be understood by the locals, it’s a must that you string these words together and form a complete sentence. To help you on this aspect, check out the examples sentences below.

EnglishPunjabiRomanization
My pendant is shaped like a heart.ਮੇਰਾ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦਿਲ ਵਰਗਾ ਹੈ।Mērā paiṇḍaiṇṭa dila varagā hai.
The design of my necklace is in the form of a heart.ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।Mērē hāra dā ḍizā’īna dila dē rūpa vica hai.
The picture is of rectangular shape.ਤਸਵੀਰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।Tasavīra ā’itākāra ākāra dī hai.
The roof is comprised of three points.ਛੱਤ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।Chata tina bidū’āṁ dī baṇī hō’ī hai.
The symbol has an eight-sided form.ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅੱਠ-ਪਾਸੜ ਰੂਪ ਹੈ।Cinha dā aṭha-pāsaṛa rūpa hai.
The table has a square design.ਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ.Ṭēbala dā ika varaga ḍizā’ina hai.
The table in the room has a rectangular shape.ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਹੈ.Kamarē vica ṭēbala ika ā’itākāra śakala hai.
The tree ornament has a diamond-like appearance.ਰੁੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ.Rukha dē gahiṇē dī dikha hīrē varagī hai.
The wall clock is circular in shape.ਕੰਧ ਘੜੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੈ।Kadha ghaṛī ākāra vica gōla hai.
The wall-mounted picture has a square form.ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵਰਗਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ।Kadha’tē lagī tasavīra dā varagākāra rūpa hai.
The watch is shaped like a sphere.ਘੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੋਲੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।Ghaṛī dā ākāra gōlē varagā hudā hai.

Speak Punjabi like a pro

learn punjabi ling app

That’s it for this blog post! If you want to learn more about the words and intricate details of Punjabi grammar, then learning through the Ling app will help!

The Ling app is a fantastic resource for learning 60+ languages! With its gamified content and in-depth lessons, you can master any language! The best part is that you can use it for at least 10 minutes a day to gain new knowledge. So what are you waiting for? Download the app from Google Play Store or App Store and start learning Punjabi!

Leave a Reply