50+ Easy Khmer Cooking Terms For Travelers

Have you ever tried traditional rice noodles, green mango salad, and fried crab with oyster sauce from Cambodia? If yes, you would know that Cambodian cuisine is filled with immense flavors that one cannot easily forget. With such an excellent range of dishes, it is understandable that the locals achieve these flavors using traditional culinary approaches. Thus, before you travel, we suggest you learn some Khmer cooking terms and Cambodian food culture to appreciate their food better!

Want to learn more words aside from the basics like ចម្អិន (Cook) and ដុត (Bake)? Then now is the best time to push yourself further by mastering vocab related to cooking. With that said, we invite you to continue reading below!

How To Say Cooking In Khmer

First, let us learn how to say the word “cooking” in the Khmer language. To pronounce the verb cooking, you have to utter the word ចម្អិនអាហារ, pronounced as chamain ahar. And if you want to refer to a person who is cooking, precisely the “cook” or “chef” you can say chamain– ចម្អិន or chongphow – ចុងភៅ.

Below are some common phrases with the words “cook” and “cooking.” Learn them to use during your journey.

 • Do you cook? – តើអ្នកធ្វើម្ហូបទេ? (tae anak thveumhoub te?)
 • What are you cooking? – តើអ្នកកំពុងចំអិនអ្វី? (tae anak kampoung chamen avei?)
 • I love cooking – ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូប (khnhom chaulchett thveumhoub)
 • Is cooking your hobby? – តើការចម្អិនអាហារជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទេ? (tae kar chamain ahar chea chamnng chamnaulchett robsa anak te?)
 • You cook really well! – អ្នកធ្វើម្ហូបបានល្អណាស់ (anak thveumhoub ban la nasa)

Cambodian Cuisine And Cooking Culture

Before we hop into other essential terms related to cooking in the Khmer language, we must have a quick peek at some amusing facts about the Khmer food culture.

From savory noodles to fried eggs with bean sprouts, we cannot deny that the pan-Asian food culture is truly unique. However, when it comes to Cambodia, the cuisine and cooking habits take an eccentric turn. One of the most interesting facts about the Khmer food is that they feature more insects than you must have seen on any platter. From beetles and grubs to red ants and tarantulas, the cities of Phnom Penh and Skuon have everything that will leave you surprised by their unique taste.

Another fascinating tradition of the Khmer cooking culture is that they still use fire to cook. By fire, we literally mean wood fire and not a gas stove. Almost half of the population in Cambodia still cherishes the old ways of cooking in the fire woods as they believe that food cooked in fire always tastes better. However, the poor condition of the rural people also led to the widespread use of wood fires. According to a few reports, the wood fire has become a consequential source of death in children due to diseases released through the smoke.

Next, a common misunderstanding is that Cambodian cuisine contains spicy flavors as it resembles Thai and Vietnamese food. Instead, Khmer people are very subtle with their taste in spices. Items like glutinous rice flour, coconut milk, soy sauce, lime juice, sour soup, hoisin sauce, condiments like Kampot pepper, and local herbs are more commonly used than hot spices like other cuisines of Southeast Asia. So, Khmer food has a sweeter taste than other dishes from its neighboring countries and is not filled with chilies.

Top Dishes To Try Out During Your Food Tour!

Since we are already talking about ingredients, flavors, and the way of cooking in Khmer society, here is a list of top Khmer dishes that you must try out during your stay!

 • Nom banh chok: Khmer noodles
 • Amok- Fish curry with local herbs cooked in banana leaf
 • Sngor chruak sach trei: Khmer Sour fish soup
 • Num Kachay: Chive Cakes
 • Kha sach ko: Beef stewed in palm sugar
 • Beef Loc Lac: Stir-fried Beef with lettuce leaves
 • Bai sach chrouk: Pork and rice
 • Kuy Teav: Noodle soup
 • Prahok: Famous fermented fish sauce or paste

50+ Khmer Cooking Terms

Khmer cooking

Now we will get into all the cooking terms and related words in the Khmer language below. Please give them a good read to start communicating with the locals effortlessly.

A-G

EnglishKhmerPronunciation
Addបន្ថែមbanthem
Arrangeរៀបចំriebcham
Aerateខ្យល់អាកាសkhyalakas
Batterម្សៅmsaow
Blackenខ្មៅkhmaw
Bakeដុតdot
Basteបាសbas
Boilឆ្អិនchhaen
Burnដុតdot
Cutកាត់kat
Coolត្រជាក់trachak
Carveឆ្លាក់chhlak
Chopច្របាច់chrabeach
Caramelizeខារ៉ាមែលkha rea me l
Dryស្ងួតsnguot
Decorateតុបតែងtobteng
Doughម្សៅmsaow
Drizzleភ្លៀងphlieng
Drainបង្ហូរbanghour
Drapeក្រណាត់kraneat
Deep fryបំពងbampong
Dipជ្រលក់chrolk
Deboneដេបូនde bau n
Fermentជាតិ fermentcheate ferment
Flipត្រឡប់tralb
Fryចៀនchien
Freezeបង្កកbangk k
Grindកិនken
Glazeកញ្ចក់kanhchok
Garnishតុបតែងtobteng
Greaseខាញ់kha nh
Grillសាច់អាំងsach ang

H-R

EnglishKhmerPronunciation
Heatកំដៅkam daw
Hardenរឹងrung
Liftលើកleuk
Layerស្រទាប់sratab
Mixលាយleay
Measureវាស់veasa
Mashម៉ាសmeas
Micorwaveមីក្រូវ៉េវmikrau vev
Minceកិនken
Moundពំនូកpomnouk
Openបើកbaek
Oven fryចៀនក្នុងឡchien knong l
Overcookចម្អិនលើសchamain leus
Oilប្រេងbreng
Peelលាបleab
Pullទាញteanh
Prepareរៀបចំriebcham
Pressចុចchoch
Preserveរក្សាroksaa
Pickleរចក់r chk
Pourចាក់chak
Poachប្រហុកbrahok
Prickchakចាក់
Quarterត្រីមាសtreimas
Rollរមៀលrmiel
Reheatកំដៅឡើងវិញkam daw laengvinh
Roastអាំងang
Refreshធ្វើ​ឱ្យ​ស្រស់thveu​ aoy​ srasa
Refrigerateទូរទឹកកកtour tukakak

S-Z

EnglishKhmerPronunciation
Seasonរដូវrdauv
Scaldទឹកខ្មះtuk khmeah
Skinស្បែកsbek
Sauteចៀនchien
Scoopស្កុបskob
Skewerទុយោtouyo
Scrambleច្របល់chrabl
Stirកូរkaur
Smokeផ្សែងphsaeng
Spreadការឆ្លងរាលដាលkar chhlang realdal
Sliceចំណិតchamnet
Sweetenផ្អែមphaem
Sprinkleប្រោះbraoh
Toastនំបុ័ង​អាំងnombong​ ang
Tossបោះbaoh
Tenderizeទន់ភ្លន់tnphlon
Wedgeក្រូចឆ្មារkrauchachhmar
Whiskវីស្គីvi skei
Washលាងleang
Wrapខ្ចប់khchab

Cooking-Related Verbs In Khmer

In this section, we will learn some verb forms of the cooking terms to make sentence forming less complicated. Knowing the following verb phrases will make the language clear to you.

EnglishKhmerPronunciation
To bakeដុតdot
She is bakingនាងកំពុងដុតនំneang kampoung dot nom
To cutកាត់kat
They are cuttingពួកគេកំពុងកាត់puokke kampoung kat
To washដើម្បីលាងសម្អាតdaembi leang samaeat
He is washingគាត់កំពុងលាងkeat kampoung leang
To cookចំអិន​ម្ហូបchamen​ mhoub
She is cookingនាងកំពុងធ្វើម្ហូបneang kampoung thveumhoub
To sliceដើម្បីកាត់daembi kat
She is slicingនាងកំពុងកាត់neang kampoung kat
To grindដើម្បីកិនdaembi ken
He is grindingគាត់កំពុងកិនkeat kampoung ken
To mixដើម្បីលាយdaembi leay
They are mixingពួកគេកំពុងលាយpuokke kampoung leay

Regular Kitchen Phrases To Practice

Khmer cuisine

Now that you know all the basic cooking verbs in Khmer, learn the following common kitchen sentences to intercommunicate easily with the locals of Cambodia. It will immediately improve your fluency and interaction skills.

EnglishKhmerPronunciation
Do not overcook the foodកុំចំអិនអាហារច្រើនពេកkom chamenaahar chraenpek
Reheat the food before servingកំដៅអាហារឡើងវិញមុនពេលបម្រើkam daw ahar laengvinh moun pel bamreu
Bake the cake for 30 minutesដុតនំនំរយៈពេល 30 នាទី។dot nom nom rypel 30 neati
Please peel the potato for meសូមបកដំឡូងឱ្យខ្ញុំsaum b k damlaung aoy khnhom
Can you toast the bread?
តើអ្នកអាចដុតនំបុ័ងបានទេ?
tae anak ach dot nombong ban te?
Slice the beef into thin slicesកាត់សាច់គោទៅជាចំណិតស្តើងkat sachko tow chea chamnet staeng
Mix the paste properly before useលាយបិទភ្ជាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលប្រើleay bet phcheab aoy ban troemotrauv moun pel brae
Do you know how to chop onions?ដឹង​ពី​វិធី​កាត់​ខ្ទឹម​ក្រហម​ទេ?doeng​ pi​ vithi​ kat​ khtoem​ krahm​ te?
Please mince the pork for the dishសូម​ហាន់​សាច់​ជ្រូក​សម្រាប់​ធ្វើ​ម្ហូបsaum​ han​ sach​ chrouk​ samreab​ thveu​ mhoub
Stir fry the meat for 5 minutesចៀនសាច់រយៈពេល 5 នាទី។chien sach rypel 5 neati
Heat the curry until its brownកំដៅគុយរីរហូតដល់មានពណ៌ត្នោតkam daw kouy ri rhautadl mean pnrtnaot
Always refrigerate the meatត្រជាក់សាច់ជានិច្ចtrachak sach cheanich

Wrapping Up!

Well, there you go! Now you know how to spell and pronounce all the basic cooking terms and sentences regularly used in a kitchen in Khmer. Such essential knowledge will help you make a better presence in front of the Cambodian people and adapt to their cooking culture.

So, if you want to continue learning more Khmer words and phrases, you can check out the Ling App. It is one of the best language apps that I would recommend to you as a beginner.

Learn Khmer With Ling App

Learn Khmer with Ling

If you are new to the Ling App, now is the time to achieve the most with it. Ling is one of the best language learning apps that provide content on various topics related to real life. Within the app, you can learn expressions and translations related to vegetables, hobbies, health, and many more. You just have to head out to the App Store or Play Store and download the app for free.

It covers over 60 languages, so if you have different language preferences other than Khmer, you can learn those as well. With just a few days of hard work and patience, you can improve your skills in your language of choice at your own pace. So, if you think Ling App is the right platform to take your journey forward, do not hesitate to download the app immediately.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time